Select Page

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ทุนซีพีออลล์ )

ประกาศ คลิก

ระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลิก

ระดับปริญญาตรี มรย. คลิก

ระดับ ปวส. คลิก

ระดับ ปวช. คลิก

 

ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข เกรดเฉลี่ย 3.5 เป็น 3.0 )

ประกาศ แก้ไขล่าสุด คลิก

ใบสมัคร คลิก

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับประกาศนีบัตรวิชชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี

ประกาศ คลิก

ระดับ ปวช. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ คลิก

ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คลิก

ระดับ ปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลิก

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิก

ระดับปริญญาตรี ศอ.บต คลิก

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจรณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจรณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียด คลิก