Select Page

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับประกาศนีบัตรวิชชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี

ประกาศ คลิก

ระดับ ปวช. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ คลิก

ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คลิก

ระดับ ปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลิก

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิก

ระดับปริญญาตรี ศอ.บต คลิก

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจรณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจรณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียด คลิก

ประกาศรับสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563