Select Page

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


download-attachment id=”37776″ title=”ดาวโหลด : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ”
download-attachment id=”39993″ title=”ดาวโหลด : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
download-attachment id=”40017″ title=”ดาวโหลด : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้”
download-attachment id=”40022″ title=”ดาวโหลด : กิจกรรม เคารพธงชาติ”
download-attachment id=”40026″ title=”ดาวโหลด : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
download-attachment id=”40533″ title=”ดาวโหลด : ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ศอ.บต.”
download-attachment id=”40027″ title=”ดาวโหลด :  คำสั่ง คสช. คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”
download-attachment id=”40081″ title=”ดาวโหลด : องค์การ ICRC ร่วมส่งเสริมโครงการดารงชีพระดับชุมชนแก่วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านท่าด่าน อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้มีความเข้มแข็ง”
download-attachment id=”40311″ title=”ดาวโหลด : ศอ.บต.ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ พัฒนาสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร”