Select Page

วันนี้ (16 มกราคม 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด “วันแห่งเกียรติยศครูชายแดนใต้” ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 100 คน เข้าร่วม 

สำหรับ “วันแห่งเกียรติยศครูชายแดนใต้” จัดโดยสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี คุณูปการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงเป็นการสร้างพลัง ให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดูแล ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี สมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา สมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส สมาพันธ์ครูจังหวัดสงขลา คณะกรรมการสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดปัตตานี ตลอดจนคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของอาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนได้ทุ่มเท เสียสละ ให้การสอนให้นักเรียนและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดีมีคุณภาพ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อย่างสุดความสามารถ สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลในทุกๆ ตำแหน่ง รวมถึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างปกติสุขต่อไป 

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้มีการมอบประกาศนียบัตร และรางวัล ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย