Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจรณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียด คลิก