Select Page

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ที่ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามฯ พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี เพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ  

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริในการพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยา เพื่อเก็บกักน้ำสนับสนุนโครงการฝายทดน้ำลำพะยา ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี และช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฝายทดน้ำลำพะยา จึงดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยกำหนดแผนงานการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎร รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน 8,100 ไร่ ในพื้นที่ ต.ลำพะยา ลำใหม่ พร่อน และต.ลิมุด ให้มีน้ำใช้เพื่อประกอบอาชีพ

จากนั้นเวลา 11.15 น. คณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน 4 โครงการ และโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 10 โครงการ ผลจากการติดตามและขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้วจำนวน 8 โครงการ 

ทั้งนี้คณะฯเดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จ.ปัตตานี 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฝายทดน้ำคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านต้นซ่าน (บ้านทรายขาวตก) โครงการท่อระบายน้ำวังพลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหลวงจันทร์