Select Page

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 15.30 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านวังกว้าง ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหา เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมให้กำลังใจครูอาจารย์ในการวางแนวทางการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในห้วงปีที่ประสบปัญหาโรคระบาด โควิด-19 โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เผยว่า โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มุ่งส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อบ้านเมือง มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต เด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรม มีอาชีพที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ในส่วนของอาชีพนี้เร่งพยายามขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรม วางรากฐานให้เด็กรู้จักตนเองตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ทั้งนี้เด็กนักเรียนในโครงการฯต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ตามปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่า มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง มาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา ให้ทำแบบภาคเอกชน คือเรียบง่าย รวดเร็ว คล่องตัว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ควรประชาสัมพันธ์เกินไป โดยขณะนี้มีโรงเรียนร่วมในโครงการจำนวน 155 โรงเรียน จำแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 143 โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อีกจำนวน 12 โรงเรียน

ทั้งนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ มีกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา อีก 3 แห่ง ในพื้นที่ จ.สงขลา ในวันพรุ่งนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเร่งแก้ไขปัญหาของแต่ละโรงเรียน