Select Page

วันนี้ (22 ก.พ. 2564) เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และการสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจ โดยมีนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้หลักการทำงานและแนวคิดการนำสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนางานศอ.บต. โดยการใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างประสิทธิภาพ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจการพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญ เป็นที่พึ่งพาของประชาชน หากเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. มีแนวความคิดที่เป็นระบบดี มีศักยภาพก็จะสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดีด้วย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ศอ.บต.แก้ไขปัญหา และยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องและทุกรูปแบบ อาทิ การช่วยเหลือ น.ศ. ติดค้างในต่างประเทศในสถานการณ์ โควิด 19 ให้ได้กลับภูมิลำเนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขณะนี้ ศอ.บต. กำลังดำเนินการประสานงานเพื่อช่วยเหลือน.ศ. จบจากต่างประเทศ แต่ไม่สามารถสมัครงานได้ เนื่องจาก ก.พ.ไม่รับรองวุฒิการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่ น.ศ.ไปเรียน ศอ.บต. จึงเป็นหน่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ ระดมความเห็น หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ จะเห็นได้ว่า หลายกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความไว้วางใจบทบาทของศอ.บต.ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน บุคลากรภายในองค์กรจึงต้องมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพด้วย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และการสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจ มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยจะมีการอบรมและเรียนรู้วิธีการคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศ