Select Page
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 • การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • พรบ.การบริหารราชการ จชต. 2553
 • 9 ยุทธศาสตร์ คสช. 12 ค่านิยมหลักของคนไทย
 • การบูรณาการงานด้านความมั่นคงใน จชต. ปีงบประมาณ 2560
 • แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตาม Roadmap ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
 • กองการต่างประเทศ ศอ.บต.
 • สำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล
 • งดเว้นใช้สำเนาบัตรประชาชน
 • สิทธิของประชาชน
 • ภารกิจศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2563