Select Page

ข่าว

ศอ.บต.ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพร ตำบลหน้าถ้ำ จัดกิจกรรม “ เปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผู้เปราะบาง ตำบลหน้าถ้ำ และทำบันทึกขอตกลงร่วมกัน “ สร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่

ศอ.บต.ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพร ตำบลหน้าถ้ำ จัดกิจกรรม “ เปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผู้เปราะบาง ตำบลหน้าถ้ำ และทำบันทึกขอตกลงร่วมกัน “ สร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่