logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาย แดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 และประกาศใน go to site ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 27 กันยายน 2554 โดยมีรายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการ ดังนี้

sbpac logo

go to link รายละเอียดภาพ : เครื่องหมายราชการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นรูปกลม ลายกลางเป็นรูปรัฐธรรมนูญมีรัศมีประดิษฐานอยู่บนพาน 2 ชั้น เหนือตั่งรูปราชสีห์กับคชสีห์ยืนในท่าเผ่นหันหน้าเข้าหากันอยู่ 2 ข้าง ภายใต้ฐานมีอักษาคำว่า "ศอ.บต." อยู่ภายในรูปกลมดังกล่าว

go here ความหมาย : เครื่องหมายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่ง อัครเสนาบดี 2 ตำแหน่ง อันหมายถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำในการบริหารแผ่นดินฯ ประกอบกับ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า "ศอ.บต." เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่สำคัญ คือ การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)

 

 
click                 ชื่อ-สกุล  :   นายประสิทธิ์  ชูเมือง

source url ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)   :    Mr. Prasit Chumuang             

follow ตำแหน่งบริหาร  :    ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.   

Москва Свиблово купить Героин ОПТ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   :   -                            

หมายเลขโทรสาร   :     -                                   

                              อีเมล  :    -                                               

วันที่ดำรงตำแหน่ง CIO  :    8 มีนาคม 2561                           

             เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง  :     ที่ 1135/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ดาวน์โหลด:
Access this URL (แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไฟล์ขนาด 0 kB893 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (Security_policy.pdf)นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICTไฟล์ขนาด 2097 kB891 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (strategy.doc)ยุทธศาสตร์ไฟล์ขนาด 226 kB1070 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (Master_plan.pdf)แผนแม่บทไฟล์ขนาด 16185 kB1241 ครั้ง
A- A A+

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner