logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

รายชื่อผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1. นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 089-9796034
2. นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 089-6818785
3. นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 081-9592168
4. นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต (ปค.) 084-7000148
5. นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 089-2940505
6. นายสุทธิชัย สุขสีเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพลังงาน (พน.) 074-307067
7. นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชมุชน (พช.) 061-3851390
8. นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 089-9796010
9. นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (บก.) 092-2728963
10. นางกุลธารินท์ โรจนสุรสีห์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 081-5371194
11. นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงแรงงาน (รง.) 089-7345598
12. นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 089-1331224
13. นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) 073-274469
14. นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  
15. นายสมหมาย บุญเกลี้ยง
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561  

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner