logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

A- A A+