logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

สำนักบริหารงานยุติธรรม (สยธ.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการอำนวยการและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรม การส่งเสริมระบบงานยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย งานคดีพิเศษและติดตามคดี งานยาเสพติด งานสถานบริการ งานจัดระเบียบสังคม งานอำนวยการประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเกี่ยวเนื่องเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม

 

การบังคับบัญชา

 • นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักบริหารงานยุติธรรม
   

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการและยุทธศาสตร์
  • นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู  ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการส่วน
    
 • ส่วนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรม
  • นายไชยะ  เจ๊ะแหล้  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการส่วน เป็นผู้อำนวยการส่วน มีข้าราชการในส่วนงานดังนี้
   • นางชุตาภัณฑ์  ไพศาลเจริญวงศ์       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวสุภิลักษณ์  หมาดสะ      ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
     
 • ส่วนประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม
  • นายพรชัย  โต๊ะกะหรีม  ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการส่วน
  • นายสุชาติ  ศิริประภากร   ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
 • งานพัสดุ
  • นางสาวเปรมวดี  แก้วมณี ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
    
 • งานจัดเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผล
  • น.ส.วันวิศา  เพชรยอดศรี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
 • งานการเงิน
  • นางสาวมัสกานดา  คอมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
    
 • งานธุรการ
  • นางสาวณัฐชา  หะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวพาดีล๊ะ  เอามิง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาววันวิศา  เพชรยอดศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวโสธิดา  แก้วมณี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
 • ลูกจ้าง โครงการ
  • นางสาวรอยฮัน  ยูนุ๊ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาววรินทร์ลดา  หมาดสะ ตำแหน่ง นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.
  • นางสาวอัซมาวี  อิแอ ตำแหน่ง นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.
  • นางสาววันวิสาข์  จุลบุตร ตำแหน่ง นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.
    
 • พนักงานขับรถ
  • นายธนกร  ภูวรัตนกุล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
    
 • ข้าราชการที่ช่วยราชการที่ กอ.รมน.
  • นางอาดีลา  บูเดียะ  ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
  • นางสาวอัญชนา  บุญลอย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
  • นายเศรษพงษ์  อ่อนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

 

 ติดต่อ : โทร. 073-274101, 073-203884

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner