logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

สำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สปส.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อร่วมกัน แสวงหา ทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ

 

 

การบังคับบัญชา

 • นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชา สังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
  • นายโยธิน เดือนจำรูญ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายอโณทัย         แก้วทอง        ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวอาอีดะห์    สุหลง        ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายอัฟนันต์        เจะเตะ        ตำแหน่ง นักประสานงานเครือข่าย (ลูกจ้างโครงการ)
     
 • ส่วนอำนวยการ
  • นางสาวสุนีย์ มาหะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวจันสุดา    แก้วมาก        ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวพาตีเมาะ    ยูโซะ        ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ลูกจ้าง ศอ.บต.)
   • นางสาวฮัซซานี    เตะ        ตำแหน่ง นักประสานงานเครือข่ายฯ (ลูกจ้างโครงการ)
     
 • ส่วนยุทธศาสตร์และวิชาการ
  • นายฐิติศักดิ์ สมหาญวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายอามีน        เลาะแม        ตำแหน่ง นักประสานงานเครือข่ายฯ (ลูกจ้างโครงการ)
   • นางสาวคอลีเยาะ    เจะโหน        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างโครงการ)
   • นายมูฮำหมัด    สาเม๊าะ        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างโครงการ)
     

 ติดต่อ : โทร.  073-203887

เว็บไซต์ สปส http://ncc.sbpac.go.th/

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner