logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (สศว.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคง การส่งเสริมกิจการศาสนา การส่งเสริมวัฒนธรรม และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายอารี   ดิเรกกิจ

ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 

การบังคับบัญชา

 • นายอารี   ดิเรกกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(วธ.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
   

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการและประสานนโยบาย 
  • นายอารี   ดิเรกกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้างานพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายกิตติชัย  บัวแก้ว        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
   • นายสมมาตร  ดาแหลหมัน  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
   • นางสาวดาวาตี  แวโดะ     ตำแหน่ง พนักงานราชการ พนักงานการเงินและบัญชี
   • นายอัสอารี  ดีสะเอะ    ตำแหน่ง พนักงานราชการ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวสุภาณี วงศ์วิริยะวิกรัย ตำแหน่ง พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวรุสมีนา  แสแลแม    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวแวนาดียะห์  วาแวนิ    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   • นางสาววาฟาด  บาราเฮง    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
 • ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
  • นางอามีนา  ไชยกุล  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายแวปันดี  วาเย๊ะ      ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการพิเศษ
   • นายขอหลิด  แซะอาหลี    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวนิชาภา  หมื่นไกร     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ ชำนาญการพิเศษ  
   • นางรัตนา  ไชยนรินทร์    ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการ ช่วยราชการ
   • นางสาวแวนาดียะ  มามะ    ตำแหน่ง พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวฮาลีเม๊าะ   ซันตายา    ตำแหน่ง พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวเบญจรงค์ สุวรรณสำลี ตำแหน่ง พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางนาวีฮา  ยูเปาะนะ    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นายสะอาดรอนีย์  มะนอ    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
   • นางเกตุมณี  เอียดแก้ว    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นายศรัณย์  กือมะ        ตำแหน่ง เจ้าพนักธุรการ
   • นางสาวมนัญชยา  ชูเมือง        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นายซูลฮามี  จิตเชาวนะ        ตำแหน่ง นัดจัดการงานทั่วไป
 • ส่วนส่งเสริมกิจการศาสนาและวัฒนธรรม
  •  นายคอเล็ด  เจ๊แว    ตำแหน่ง  นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาปีน๊ะ  ประชัยเทพ    ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับ ชำนาญการ  
   • นางศรีแพร  มีศรีสวัสดิ์     ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   • นางสาวกิตติยา  อิแต    ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   • นางสาวนูรีต้า  ซูแว        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวกานต์ฤดี   คงคืน    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นายอามีนุดดีน  จะปะเกีย    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวนาซูรา  มาหามะ    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวหัสซูนา  เจ๊ะอูมา    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

 ติดต่อ : โทร. 073-203883

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner