logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา (สสค.)

อำนาจหน้าที่

 • ภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายสังคมจิตวิทยา และงานกิจการมวลชน การประเมินแนวโน้มสถานการณ์รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนรวม การประสานกิจการมวลชนในพื้นที่เป้าหมาย การเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ตำบล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารกิจการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ การสำรวจ ตรวจสอบ ท่าที ผลกระทบของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายสนั่น  สนธิเมือง

ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา

 

การบังคับบัญชา

 • นายสนั่น  สนธิเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดุแล การปฏิบัติงานของลูกจ้างภายในสำนักงานประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา โดยมีลูกจ้าง ศอ.บต. และลูกจ้างโครงการที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการ  
  • นายกิตติ  แสงพงศ์ชวาล     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวบุณรดา  กะเดช         ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   • นางสาวดารุณี  สะอิ        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นางสาวจันทร์ทิมา  ซูแว         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • ว่าที่ ร.ต. มนัสนันท์  เจ๊ะและ     ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวนูรีซัน  เวาะแห         ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางฮาบีบะห์  กาเสาะ         ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวสารียา  สือแต         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 • ส่วนกิจการมวลชน
  • นายธัชชัย  อุบลไพศาล         ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายบำรุง  อาคะมา         ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
   • นายคมกฤต  อมฤตวรรณ         ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวซูไฮลา  ยะซิง        ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวปวีณา  สาแล          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร
   • นางสาวฟาดีล๊ะ  สาเมาะ          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวแวนูรไอฮัน  แวดอเลาะ    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
     
 • ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
  • นายพิพัฒน์  พละมาต    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายวิทยา  ลีวิริยะพันธุ์          ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
   • นายหะสัน  พิทักษ์บัญชาการ     ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
   • นายวิทยา  นะนุ้ย          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นายสะการิยา  สาอุ         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 • ส่วนส่งเสริมและการมีส่วนร่วมระดับตำบล
  • นางสาวสุดาทิพย์  นวลละออง     ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระดับตำบล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวพรทิพย์  แซ่อุ่ย         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นางสาวอนิสา  ยูโซะ         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 • ส่วนส่งเสริมและการมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้าน
  • นายศิริวิตญ์  ดอกแก้ว    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระดับตำบล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   •  นางสาวเพชรรัตน์  พลทอง         ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาววาสนา  สมบูรณ์ประเสริฐ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นางสาวกุสุมา  บูเก็ง             ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นางสาวชลิดา  อินทรสกุล         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 • ลูกจ้าง ศอ.บต.
  • นางสาวดารุณี  สะอิ     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวจันทร์ทิมา  ซูแว     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวสารียา  สือแต     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นายวิทยา  นะนุ้ย      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นายสะการิยา  สาอุ     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวชลิดา  อินทรสกุล     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวกุสุมา  บูเก็ง     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาววาสนา  สมบูรณ์ประเสริฐ     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
    
 • ลูกจ้างโครงการตามภารกิจงาน
  • นางสาวปวีณา  สาแล     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร
  • นางสาวฟาดีล๊ะ  สาเมาะ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางสาวแวนูรไอฮัน  แวดอเลาะ    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  • นางสาวพรทิพย์  แซ่อุ่ย     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวอนิสา  ยูโซะ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
 • พนักงานขับรถยนต์
  • นายมนต์ชิต  จันทรพงศ์
  • นายพูนศักดิ์  พลธา
  • นายจักรี  โพภิบาล

    

 ติดต่อ : โทร. 073-257732, 073-274102

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner