logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.)

อำนาจหน้าที่

 • ให้คำปรึกษาด้าน ICT กำกับดูแลตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาและให้บริการงานด้าน ICT และระบบงานสารสนเทศของ ศอ.บต. เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินของ ศอ.บต. ที่แสวงหาความร่วมมือและปัจจัยในการทำงานทุกรูปแบบทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 

Sample image

นายพิทยา รัตนพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

การบังคับบัญชา

 • นายพิทยา รัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการแบ่งงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มอำนวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880

( -ว่าง- )

ข้าราชการ
นายนิอับดุลฮากิม  มะกาเจ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

พนักงานราชการ

นางสาวกนกอร  ไชยเทพ    ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวคอลีเยาะ สาแม     ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

ลูกจ้าง

นางสาวประภัสสร  ในณงค์    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรอฉีดา หัดขะเจ     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพัชยา หนูทราย     ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวรียาณาย์ ชูเมือง     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาซีซาฮ์ ฤทธิโต     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุพัตรา อินทรัตน์     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวมูรณี รอกา     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสุจิตรา บุญเพชร     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวผจงจิตร์ แสงจันทร์     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาววิปัทมา ภาพันธ์     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวมารีนา สิงหะเสนา     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางรอกีเย๊าะ กาซอ    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวสุไรดา เซงโซ๊ะ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวซูไฮลา วาเต๊ะ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวซาฟีลา เจ๊ะเต๊ะ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวนารีมะห์ ยามา     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวลัยลา หะมิ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาววรรณา อยู่เซ่ง     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายเสกสันติ์ สอดส่อง     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายก้องเกียรติ แจ่มใส     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายรอสดี ปันยี     ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายชัยศักดิ์ ไชยสี     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายอาคม บัวสม     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายมานพ หนูนิ่ม     ตำแหน่ง -
นายมะนาเซ ดอเลาะเซ็ง     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวสันต์ ตาเฮร์     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายมุสลิม ตาเฮร์     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวกมลชนก แก้วมณี     ตำแหน่ง พนักงานบริการ
นางสาวแวเดียน่า เดง     ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางทิปกา  บุญรัตน์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

ข้าราชการ
นางสาวสุภา กาญจนวงศ์     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายธนาคม สมมาตร     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายวันชัย แก้วมรกฏ     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ
นายสุชาติ เบ็ญจวรรณ     ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

ลูกจ้าง
นางสาวอีมาน สะมะแอ               ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวทิพวรรณ ศรีสุวรรณ์    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ                   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายดำรงเกียรติ เกษสยม        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวต่วนโซฟียะห์ มุสตาฟา     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวชมพูนุท ไชยเทพ      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

นางสาวโสรญา ดำแก้ว     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

 • กลุ่มงานเทคนิคและการสื่อสาร

นายเศรษพงษ์  อ่อนแก้ว      ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

ข้าราชการ
นายศุเมธ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์      ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ
นายสฤษฎ์   ยอดสร้อย    ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
นายอรุณ หะยีอาเซน    ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

ลูกจ้าง

นายศราวุธ กองระการ    ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
นายศักดา เม้ยขันหมาก    ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
นายอูเซ็ง สาเมาะ    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายรุสลัน เจ๊ะอารง    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายโชติวิทย์ รัตนพันธ์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธีรพศ ศรีราม     ตำแหน่ง พนักงานบริการ
นายนิมันโซ ยีดะ    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายฟาคูรอซี โต๊ะซา    ตำแหน่ง พนักงานบริการ
นายสิทธิฤกษ์ วิไลพันธ์     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายพงศกร แก้วนางโอ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวอาอีชะห์ จิใจ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นางสาวแวนูรียะห์ แวสแลแม     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นายสุพัฒน์ ขุนแดง     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุการ

 

ภารกิจหลักที่รับผิดชอบ

 1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้าน ICT 
  1. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาแนะนำแก่จังหวัด ในการ การตรวจซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบของเครื่องมือสื่อสาร
              - ระบบโสตทัศนูปกรณ์
              - การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  2.  การแก้ไข ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบของเครื่องมือสื่อสาร
              -ระบบโสตทัศนูปกรณ์
              -การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯลฯ
 2. สนับสนุน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ระบบเครือข่ายสื่อสาร
  1. ประสาน กำกับ ดูแล ตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสาร เช่น ระบบโทรศัพท์ โทรสารระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบประชุมทางไกล ระบบวิทยุสื่อสาร
  2. ติดตั้งตรวจซ่อมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารทุกระบบ และระบบไฟฟ้าสำรองภายในพื้นที่รับผิดชอบ
  3. ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายในเบื้องต้นให้แก่สำนัก/กอง ศอ.บต.
  4. วางระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน ให้สำนัก/กอง ศอ.บต.และงานที่ได้รับผิดชอบ 
  5. วางระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารให้กับสำนัก/กอง ศอ.บต. และหน่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับการร้องขอ
  6. ติดตามและประเมินผลสภาพการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของสำนัก/กองศอ.บต. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาฯลฯ
 3. เชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
  1. ตรวจสอบสภาพการใช้งานวงจรสื่อสัญญาณที่เชื่อมโยงกับ ศอ.บต.
  2. จัดวางข่ายสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล เช่นการปฏิบัติภารกิจของบุคคลสำคัญและการประชุมสัมมนาระดับกระทรวง ระดับชาติ
  3. ปฏิบัติการ/ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมทางไกลทั้งภาพและเสียงในส่วนภูมิภาค (ระบบ VCS) ผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
  4. ให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารให้กับหน่วยงานและกระทรวงอื่นในส่วนภูมิภาค
  5. ติดตามการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ออกแบบรายงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใช้ระบบ
 4. พัฒนาและให้บริการด้าน ICT และระบบงานสารสนเทศ
  1. พัฒนาระบบอินทราเน็ต (Intranet)
  2. พัฒนาฐานข้อมูลของสำนัก/กอง ศอ.บต.
  3. วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารให้กับสำนัก/กอง ศอ.บต. และให้บริการด้าน ICT
  4. ให้บริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและส่วนกลาง
  5. สนับสนุนการรับส่งข้อมูลและข่าวสาร ระหว่างส่วนกลางกับ จังหวัดทางโทรศัพท์และโทรสาร
  6. สนับสนุน และให้บริการระบบ Intranet และ Internet ให้กับสำนัก/กอง ศอ.บต. ที่เชื่อมโยงเครือข่าย
  7. จัดทำข้อมูล ผลงาน การดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายพัฒนาบุคลากร

 

 ติดต่อ : โทร.  073-274100, 073-274444

*ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner