logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

กองกิจการต่างประเทศ (กต.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานสารนิเทศสัมพันธ์ งานประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสลาม (OIC) งานสิทธิมนุษยชนห่งสหประชาชาติ (HAR) งานความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (SC) งานการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการประชุมร่วมกับผู้แทนมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในกรอบความร่วมมือพัฒนาสมเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) งานการจัดการทุนการศึกษา Muhammadiyah งานจัดการทุนการศึกษาขององค์กรกิจการศาสนาอินโดนีเซีย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล

ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ

 

การบังคับบัญชา

 • นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในกองกิจการต่างประเทศ โดยแบ่งงาน ดังนี้
  • พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายนครินทร์ ศรีริกานนท์    ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ลูกจ้าง ศอ.บต.
   • นางสาวนูรมา สะตาปอ          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   • นางสาวสิริวิมล ช่วยวงศ์                 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวมัสนิดา เจ๊ะ           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวอภิตรี  อดุลภักดี         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นายศุภกานต์  อิงคมณี           ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
  • ลูกจ้างโครงการ
   • นางสาวสุฐิญาภร  ศรีษะสมุทร      ตำแหน่ง ล่ามภาษาอังกฤษ
   • นางสาวตัสมีน สาเมาะ         ตำแหน่ง ล่ามภาษามลายูถิ่น
   • นายแวอับดุลฮาลีม  มะแดเฮาะ      ตำแหน่ง ล่ามภาษาอังกฤษ


     ติดต่อ : โทร. 073-274-103

    *ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner