logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

กองกิจการฮัจญ์ (กฮ.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 มาตรา 9 (11) เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทย  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายนะรี คงบันนึก

ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์

 

การบังคับบัญชา

 • นายนะรี คงบันนึก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในกองกิจการฮัจญ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
  • นายยะยา เจะอีซอ      ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
  • นายสุทัศน์ ฐิติระวีวงศ์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  • นายอัสมัน วันสอารี    ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  • นายสุกรี หลงยือระ      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
  • นางลาฏีฟา มินซาร์    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  • นายอาสมี หะยีเจ๊ะแว    ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
    

ลูกจ้าง ศอ.บต.

 • นางอาลีนา  มะเดะฮะ      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายนภดล  มะโดง     ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   

ลูกจ้างโครงการ

 • นายพาเดล  ยูโซะ     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวสารีพะห์  หะมะซอ     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

ติดต่อ : โทร. 073-274-715

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2559

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner