logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

กองคลัง (กค.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชีและงบประมาณ งานพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

Sample image

นายหัสนี เจะนิ 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

การบังคับบัญชา

 • นายหัสนี เจะนิ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในกองคลัง

การจัดแบ่งโครงสร้างภายในกองคลัง

 • กลุ่มงานการเงิน
  • นายณัฐธน ธนะศารทูล  ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน 
 • กลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ
  • นายมะกือตา สือแม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
 • กลุ่มงานพัสดุ
  • นายวิรัตน์ เศาธยะนันท์ ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน และมีนางนุชนารถ กิติชัย  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 ติดต่อ : โทร. 073-259-382, 073-274-113

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner