logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

สำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสล.)

อำนาจหน้าที่

      มีภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงานโครงการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนส่งเสริม การค้า การลงทุนธุรกิจฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับธุรกิจฮาลาลให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
 

 

Sample image

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

การบังคับบัญชา

 • นายธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของลูกจ้างภายในสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีลูกจ้าง ศอ.บต. และลูกจ้างโครงการที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการและยุทธศาสตร์
  • นายทัทเทพ  ดุสิตไพศาล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและยุทธศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายเอรฟัน  หะยีมอ  ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวรอฟีอ๊ะห์  บินมามะ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายอาทิตย์  ลิขิตสาธรสกุล  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
     
 • ส่วนส่งเสริมการค้าและการลงทุน
  • นางสาวกานดา วัฒนายากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการค้าและการลงทุน   โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวกูอานีซ๊ะ  รงโซะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวคัสมา  เปาะโวะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 • ส่วนพัฒนาเขตอุตสาหกรรมฮาลาลและกิจกรรมพิเศษ
  • นายคอเล็ด  เจ๊ะแว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเขตอุตสาหกรรมฮาลาล  และกิจกรรมพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวนูรอ  อาบูวะ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวศรีวตี แวหะยี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายกูอานีซ๊ะ  รงโซะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 • ส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0
  • นางสาวสารีนา  มะลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวนูรูคอยรีย์  เจ๊ะดี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายมะราวี  สาเมาะ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 

 ติดต่อ : โทร. 073-203801

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

A- A A+