logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ศอ.บต.  บูรณาการทุกภาคส่วน ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคหัด หลังพบระบาดต่อเนื่องใน จชต. ตั้งเป้าปี 2563 พื้นที่ปลอดหัด
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีและคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เสียชีวิตจากโรคหัดแล้ว จำนวน17 คน โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเร่งหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในวันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561 ) พลเรือตรี สมเกียรติ   ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุม  หาแนวทาง การป้องกัน การแพร่ระบาดโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา สำนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสม. จากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม
 
     พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามที่ รัฐบาลกำหนดให้ ศอ.บต. มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน และการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบไร้รอยต่อ และครบวงจร ซึ่งเป็นมิติใหม่ชายแดนใต้ โดยในครั้งนี้ ศอ.บต.ได้เชื่อมโยงทางการแพทย์สาธารณสุข และสังคม ในดำเนินการป้องกัน รักษา และควบคุม การแพร่ระบาด ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรศาสนา หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยเน้นมาตรการป้องกันให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงอายุตั้งแต่ 9 เดือน – 5 ปี เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคหัด ซึ่งในกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นจะสามารถป้องกันการเกิดโรคหัดได้ร้อยละ 95  
 
     รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน เด็กอาจจะเดินทางไปอาศัยในต่างพื้นที่ รวมถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปกครองบางส่วนในการรับวัคซีนเพื่อป้องรักษาโรคหัด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา และ ควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้อย่างยั่งยืน ศอ.บต .จึงได้กำหนดเป้าหมาย “ปี 2563 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดโรคหัด” โดยมีการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีระบบการติดตามอย่างดี ใน เป้าหมาย ขั้นต้นเด็ก อายุ 9 เดือน – 12 ปี ที่ ถึงวัยฉีดวัคซีน ต้องฉีดวัคซีน ร้อยละ 95 และในอนาคตเด็ก จะต้องฉีดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการสร้างความเข้าใจ ได้จัดทำเอกสาร ข่าวสั้น รณรงค์ สร้างความเข้าใจทั้ง ภาษาไทย และมลายู รวมทั้งองค์กรศาสนาได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ 
 
     ด้านนายอาหาหมัดอับดุลห์ หะยีมะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นราธิวาส  กล่าวด้วยว่า วัคซีนที่นำมาใช้ส่วนใหญ่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวยาที่นำมาใช้มีความถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งวัคซีนโรคหัดก็เป็นหนึ่งในวัคซีนที่ไม่สามารถยืนยันได้เช่นกัน แต่ตามหลักศาสนาอิสลามอนุโลมให้ใช้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด และหากตัวยาได้รับการพิสูจน์แล้ววัคซีนตัวนี้มีสารที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ หรือสำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งถือเป็นองค์กรที่สูงสุดของประเทศไทย จะมีการประกาศแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างแน่นอน 
 
     ทางด้าน นพ.มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ ที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยว การแพทย์และสาธารณสุข เปิดเผยอีกด้วยว่า วัคซีนโรคหัดเป็นวัคซีนที่มีเชื้อหัดที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อ่อนแอลง ซึ่งจะทำงานโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ให้หลั่งภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับเชื้อ ซึ่งภูมิคุ้มเหล่านี้จะหลั่งออกมา และสามารถป้องกันการติดเชื้อหัดได้หากมีการติดเชื้อในอนาคต โดยเฉพาะมนุษย์ถือเป็นพาหะหรือแหล่งเพาะเชื้อโรค แต่หากทุกคนมีภูมิต้านทานของโรคที่ดี เชื้อที่เข้าไปสู่ร่างกายก็จะไม่สามารถเพาะเชื้อโรคได้ แต่จะถูกทำลายด้วยภูมิต้านทานที่เรามี เชื้อโรคดังกล่าวนั้นก็จะหายไป
 
 
 

ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันทางการเงินหารือแนวทางการบริหารจัดการการให้สินเชื่อเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ Soft load

     ศอ.บต. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ร่วมกับจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สถาบันการศึกษา  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชน  ร่วมหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจร  รวมทั้งหารือแนวทางการลงทุนในพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขนส่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าจะเป็นแนวทางสำคัญไปสู่การออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับระบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้น  เป็นการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน  ชุนชน  สังคม และอื่นๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีของประชาชน
 
     โดยในวันนี้ ( 12 พ.ย. 61 ) นายชนธัญ  แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการการให้สินเชื่อเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ Soft load  และรับฟังความคิดเห็นนำไปกำหนดเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
     สำหรับการหารือในครั้งนี้ ศอ.บต. ร่วมกับธนาคารออมสินประชุมถึงความเป็นไปได้ในการ พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Soft load) ให้สอดรับกับสถานการณ์ในพื้นที่และความต้องการของภาคเอกชน  และร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประสานงานร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  มีแนวทางการบริหารจัดการการให้สินเชื่อเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ Soft load  โดยจัดตั้งกลไกพิเศษในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อฯ  การติดตามการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft load ตามมาตรการการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย ศอ.บต.ทำหน้าที่ประสานและเร่งรัดกับธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ และดำเนินการเสนอรายงานการใช้จ่ายวงเงินสินเชื่อฯ ต่อรองนายกรัฐมนตรีต่อไป  
 
 

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ตามความคืบหน้าโครงการพัฒนา จชต. พร้อมร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
     ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมรับฟังความก้าวหน้าของกองพลทหารราบที่ 15  และงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
 
     โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานความคืบหน้าต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถึงการดำเนินงานด้านพลเรือนที่ร่วมปฎิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งดูแลด้านการพัฒนาได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการสำคัญตามแผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ซึ่งได้ก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่นๆ แล้วเสร็จ ร้อยละ 46  สำหรับท่าอากาศยานเบตง นั้น ออกแบบ เพื่อรองรับ เครื่องบินในประเทศและระหว่างประเทศ ในส่วนของรันเวย์ รองรับเครื่องบินขนาด 70-80 ที่นั่ง จอดเครื่องบินได้ 3 ลำ และ เฮลิคอปเตอร์ อีก 2 ลำคาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณ เดือน ก.ค. 2562  และ จะเปิดให้บริการสนามบินเบตง ได้ประมาณสิ้นปี 2562
 
     จากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังสโมสรกองพลทหารราบที่15  เพื่อรับฟังความก้าวหน้าของกองพลทหารราบที่ 15 ด้านสถานการณ์กำลังพลของทหารในปัจจุบัน  โครงการที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการแล้ว การซื้อที่ดินเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย และการปฏิบัติ 7 กลุ่มงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในด้านต่างๆด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ด้านสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ ด้านงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ด้านงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย และด้านงานแสวงหาทางออก จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ร่วมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
     จากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์  เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561พร้อมร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน และบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป
 
 

รองนายกรัฐมนตรี ลงใต้ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดช้างให้ จ.ปัตตานี โดยมีปชช. เข้าคิวถ่ายเซลฟี่ พร้อมให้กำลังใจการทำงานอย่างล้นหลาม

      วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2561) เวลา 11.30 น. ที่วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่วัดช้างให้ราษฎร์บูรณารามโดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รองแม่ทัพภาคที่ 4 รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ร่วมทอดกฐินพร้อมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 1,000 คน โดยมียอดการบริจาคทำบุญที่ไม่รวมกับเงินบริจาคของประชาชนที่ทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคอย่างไม่ขาดสายทั้งสิ้น 2,100,500 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะวัดและพระมหาเจดีย์ของวัดช้างให้ ราษฎร์บูรณาราม ให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ 

   ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทอดกฐินสามัคคี มีประชาชนจำนวนมากเข้าแถวเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่กับพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานดูแลบ้านเมือง ยืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมีความประสงค์ให้รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานทอดกฐิน ที่วัดช้างให้บูรณารามในทุกๆปี 

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner