logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
           วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานประชุมชี้แจงและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีชมรมแม่บ้านศอ.บต. และผู้รับมอบจำนวน 1197 รายเข้าร่วม
 
            นายกิตติ  สุระคำแหง รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า  โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโครงการที่ดีของศอ.บต. ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเติมเต็ม ช่วยเหลือ อำนวยความเป็นธรรม แสดงออกถึงความห่วงใย และแสดงถึงความปรารถนาที่จะให้ผู้ได้รับผลกระทบมีจุดยืนช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น  และสนับสนุนดูแลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น
 
            ด้านนางน้ำทิพย์  จันทรสกุล  ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  กล่าวว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้เห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และปกติสุข ศอ.บต. จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน 3 กิจกรรม คือ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ  สนับสนุนวัสดุกายอุปกรณ์ และต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ หรือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข
 
         อย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณศอ.บต.ที่ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือโดยตนจะนำเงินที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจค้าขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป
 

สำนักงานบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง
               วันที่ 19กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง  โดยมีผู้รับมอบจำนวน 200 ราย
 
            นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  การอำนวยความเป็นธรรม และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้รับผลกระทบฯ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความเชื่อมั่น และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
              ด้านนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง ปัจจุบันมียอดประมาณ 2000 กว่ารายที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ในงบประมาณปี 2560 ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเองแล้ว จำนวน 68 ราย และในปีงบประมาณ 2561 สำนักบริหารงานยุติธรรมได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์จัดลำดับผู้ได้รับผลกระทบจาก 37 อำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามสภาพและสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความเชื่อมั่น และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
             อย่างไรก็ตามสำหรับการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง ซึ่งมีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯอีกกว่า  2000 ราย นั้น ศอ.บต. จะทยอยมอบให้ในปีงบประมาณต่อไป
 

หนึ่งในเยาวชนจากชายแดนใต้ที่ผ่านคัดเลือกโครงการสานใตไทย สู่ใจใต้ เผยตื้นตันใจที่ผ่านคัดเลือก เราทุกคนเกิดมา ต้องตอบแทบบุญคุณของแผ่นดิน
             วันนี้ (19 กันยายน 2561) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวนการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต. ได้ร่วมพบปะเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อร่วมในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ประจำปี 2561 ที่เข้ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงและเตรียมความพร้อมเยาวชนภายใต้โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” ซึ่งครั้งนี้ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นโครงการที่ให้เฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่ทำไมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้รับคำชื่นชมจากทุกภูมิภาคอย่างทั่วหลาย เพราะเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 9 พันคน ได้ร่วมสร้างชื่อเสียงที่มีคุณประโยชน์ต่อพื้นแผ่นดินไทยอย่างมาก จึงทำให้โครงการดังกล่าวที่เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนทั่วประเทศ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ไม่ได้สอนให้เยาวชนอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคีเท่านั้น แต่ยังได้สอนให้เยาวชนทุกคนได้อยู่ด้วยกันฉันท์พี่น้อง ร่วมทุกข์ ร่วมสุขด้วยกัน พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนจากชายแดนภาคใต้ ให้คนทั่วประเทศได้รู้ว่า ครั้งหนึ่งเราเกิดมา ต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
 
           ด้านนางสาวกุลธิดา เกื้อสกุล  เยาวชนจากโรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล กล่าวด้วยความยินดีว่า รู้สึกภูมิใจอย่างมาก ที่ตนเองได้เป็นหนึ่งใน 3 พันคนที่มีรายชื่อเป็นสมาชิกสานไทยใจ สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 ในปีนี้ตนเองหวังมาตลอดว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเข้าร่วมโครงการฯให้ได้ แล้วสุดท้ายตนเองก็ทำได้ เพราะตั้งใจจะหาประสบการณ์ใหม่ๆ การได้อยู่กับสังคมต่างพื้นที่ การมีเพื่อนใหม่ๆ และที่สำคัญรู้สึกดีใจมากที่ครั้งหนึ่งจะได้ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นใคร แต่ที่รู้มา บุคคลเหล่านั้นล้วนเป็นคนดี คนที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่ตนเองขาดหายไป และหลังจากนี้จะตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้รับ เพื่อนำมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองให้คงสวยงามกับคำว่า ครั้งหนึ่งที่เราเกิดมาต้องตอบแทบบุญของแผ่นดิน
 
            สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ทั้งหมด 320 คน จะเข้าค่ายของกรมการปกครอง ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2561 เพื่อปรับพื้นฐานการเข้าสู่เป็นสมาชิกสานใจไทย สู่ใจใต้ เต็มรูปแบบ ก่อนที่จะเดินทางสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2561 นี้     
 

สมาพันธ์ครู 3 จชต. จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 เพื่อรำลึกถึงครู 182 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา
          วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีพลตำรวจตรี ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบและครูในพื้นที่ร่วมงาน เพื่อรำลึกถึงครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
           นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา มีครูเสียชีวิตในหตุการณ์ความไม่สงบ 182 ราย ซึ่งถือเป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในแวดวงการศึกษาไทย วันนี้จึงเป็นวันที่ครูในพื้นที่จะร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพราะครูถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของครูทุกกลุ่ม ทุกสถาบันให้รักกัน อยู่ในพื้นที่อย่างสันติสุข ไม่แตกแยกและพร้อมร่วมมือร่วมใจกันยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
 
          ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวขอโทษกับครูที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องจากเป็นผู้แทนของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์เป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีตั้งแต่ปี 2557 ที่รัฐบาลคสช.เข้าบริหารงานบ้านเมือง มีสถิติพบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากรัฐบาลบรรจุปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี เน้นการพูดคุยเพื่อเจรจาตกลง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ออกกฎหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้ดูแลเด็กและเยาวชนในประเทศให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังได้ออกกฎหมายอื่นๆ ทั้งสิ้น 321 ฉบับ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุข และเจริญรุ่งเรือง
 
            สำหรับกิจกรรมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ในช่วงเวลา 07.00 น. มีการทำพิธีถวายสังฆทาน และตักบาตรอาหารแห้ง สำหรับครูที่นับถือศาสนาพุทธ และละหมาดฮายัต สำหรับครูที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของครูผู้เสียสละได้สู่สุคติ และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 5 ล้านบาท
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner