logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันที่ 8 กรกฎาคม  2561 เวลา 10.20 น. ที่ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา โดยมี พันโทโสมนัส ลพล้ำเลิศ  ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) นายยืนยง คิดถูก หัวหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1นางจินตนา เจริญธนภัทร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
        นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ผมในนามท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ขอชื่นชมในความตั้งใจของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ที่ดำเนินกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ครอบครัวประสบความสำเร็จและมีความสุขที่ยั่งยืน  อีกทั้ง ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ จชต. และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมให้เกิดพลัง รวมทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาสให้มีความเข้มแข็งมากที่สุด
 
    สำหรับในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ ประธานในพิธีถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล จากนั้นมีพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เรารักในหลวงให้แก่สมาชิก อีกทั้งร่วมกันปฎิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย  นอกจากนี้ มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์ ”  เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อมาเป็นแนวทางการพัฒนา ทั้งด้านความคิด หลักการ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner