logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

           วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน  การประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการข่าวระดับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
           ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการหารือด้านแนวทางบูรณาการแผนงานด้านความมั่นคงด้านการข่าวการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารทางจิตวิทยาในมิติการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี ความมั่นคง ปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ แนวคิดความรู้สึกในด้านบวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนในพื้นที่โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำทางศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรมและอื่นๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคตะวันออกกลาง
 
          อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุม 2 ครั้งก่อนหน้านี้ มีการนำผลการหารือจากที่ประชุมกลับไปปรับปรุงและดำเนินงานด้านการประสานงานด้านการข่าว ซึ่งในภาพรวมถือว่าการประสานงานด้านการข่าวดีขึ้นตามลำดับ
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner