logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

            วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)มอบหมายให้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการจัดทำแผนงานเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่แท้จริง โดยมี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้นำระดับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกว่า 40 คน

         ทั้งนี้การจัดเวทีฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการครั้งแรก จากจำนวน 9 ครั้ง ประกอบด้วยการจัดเวทีในระดับอำเภอต้นแบบ ได้แก่ อำเภอหนองจิก อำเภอเบตง อำเภอสุไหลโก-ลก ร่วมด้วยอำเภอข้างเคียงในพื้นที่อำเภอต้นแบบเพื่อหวังผลการขยายขอบเขตการพัฒนาเมืองต้นแบบไปยังเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพพร้อมรองรับการพัฒนา เมื่อได้ผลและข้อมูลจากเวทีพื้นที่อำเภอแล้ว ก็จะยกระดับการจัดทำข้อมูลเข้าสู่แผนงานระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมต่อมิติการพัฒนาทุกด้านให้เป็นภาพเดียวกัน จากนั้น จะมีเวทีระดับส่วนกลางที่จะมีกระทรวง กรม ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ และระดับรัฐมนตรีในชั้นสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการได้ร่วมขับเคลื่อนข้อเสนอการทำงานจากประชาชนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หวังผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึง 

         พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  การประชุมในวันนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน โดย ศอ.บต. ทำหน้าที่ในการประสานงานและเร่งรัด กำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สำหรับข้อมูลดังกล่าว ศอ.บต. จะนำไปบรรจุเป็นแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับแรก เพื่อใช้ประกอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งมีการเสนอกรอบการพัฒนาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ คือ การบริหารจัดการภาพรวมที่มีเอกภาพ ลดปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากร เชื่อมโยงมิติการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านสังคม การศึกษาและพหุวัฒนธรรม รวมถึง มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาต่างๆ ที่เรียกว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อ”

          พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร กล่าวเสริมอีกว่า การจัดเวทีในวันนี้ เป็นการจัดเวทีรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ โดยจะเร่งรัดพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และ Rubber City ซึ่งวันนี้ จะเสนอเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จะยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในการรองรับการพัฒนาทุกๆ ด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลางพลังงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งเน้นการสร้างพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ การเป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมท่าเรือ เป็นต้น หวังการสร้างอนาคตในพื้นที่ปีละไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านบาท และมีการแจ้งแรงงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100,000 อัตรา

          ทั้งนี้ ศอ.บต. จะดำเนินการกับทุกภาคส่วน ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ เปิดเมืองคู่การพัฒนา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยจะผลักดันให้เป็น “ศูนย์กลางการกระจายสินค้าของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางตอนใต้” (Distribution Hub and Connectivity) ซึ่งเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา และเพื่อประโยชน์ที่ต่อเนื่อง จึงมีการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการเดินหน้าเทพาสู่อนาคตที่ดีกว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชน โดยผลความคิดเห็นจากเวทีสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาของรัฐ แต่การทำงานของรัฐต้องมีความจริงใจและไม่มีวาระซ้อนเร้น จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีและดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ โดยได้เสนอแนะให้เร่งรัดการพัฒนาตามเป้าหมายเมืองเทพาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะเป็นความหวังของประชาชนที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner