logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้ ในโครงการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่นำโดย ดร.กฤษณ์ ฉันทจิราพร (Consul General UN-DESA)  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กงสุลใหญ่กิติมาศักดิ์  สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย  นายไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม KCTA นางสาวเภตรา สว่างเวียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักประสานนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายการประชุมเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 กิจการ รวมจำนวน 20 คน เข้าร่วม
 
          พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ค้า ที่มีศักยภาพในอนาคต  ซึ่งครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้สู่ความเป็นเลิศแห่งเมืองเศรษฐกิจ “City Of Commerce” ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 10 กิจการ เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้ร่วมกับศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล (SCM-ITC) ซึ่งเป็นตัวแทน Licensed Partner ของศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมขององค์การการค้าโลก (WTO) และสหประชาชาติ (United Nation) ซึ่งจัดการอบรมหลักสูตร (Supply Chain) สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ให้สามารถสร้าง Brand อัตลักษณ์ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับตลาดที่กว้างขึ้นต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner