logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนชาวนา แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยปลัดอำเภอแว้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง พัฒนากรอำเภอ และสมาชิกโรงเรียนชาวนาร่วมให้การต้อนรับ
 
              พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีการสร้างบริบทที่ดี ด้วยสภาพแวดล้อม ทั้งคนดี ทุ่งนาดี พืชพันธุ์ดี และอากาศดี จนนำมาสู่การปรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถสร้างอาชีพที่ยั่งยืน โดยให้เยาวชนเป็นผู้เริ่มต้นและจุดประกาย จนปัจจุบันเยาวชนได้พร้อมใจกันกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ทำให้เกิดมิติการพัฒนาแบบวิถีประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่ง ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางการประสานงาน ในการเติมเต็มการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตต้องพัฒนาต่อยอด ให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายที่มั่นคงแก่ชุมชน  และพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนววิถีได้ในอนาคต
 
                ด้าน นายมูฮำหมัด  บิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาบ้านละหา  กล่าวถึงที่มาของการรวมกลุ่มว่า  ในปี 2548 หลังจากที่เห็นพื้นที่นาลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากชาวบ้านทำสวนยางมากขึ้น โดยในปี 2549 ได้มีการพลิกฟื้นนาร้างให้กลับมาเพาะปลูกได้เหมือนเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐ ให้มาทำโรงเรียนชาวนา สร้างโรงสีข้าวและอุปกรณ์ในการทำนา อีกทั้งยังสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้วิถีทำนาดั่งเดิม  ซึ่งขณะนี้ได้ขยายถึง 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง  ต.เอราวัณ  ต.ฆอเลาะ  ต.แม่ดง  และต.กายูคละ โดยให้เป็นเครือข่ายในการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการทำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในการทำเกษตร ซึ่งวันนี้มีความยินดีอย่างที่สุดที่ ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับกลุ่มโรงเรียนชาวนา จึงอยากให้ ศอ.บต. เป็นตัวกลางที่ช่วยเติมเต็มการสนับสนุนในด้านต่างๆสู่การพัฒนาต่อยอดอาชีพของคนในชุมชนต่อไป เพราะการสร้างจุดยืนที่มั่นคง จะสามารถลดปัญหาความเลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงให้กับคนในพื้นที่ได้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner