logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนชาวนา แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยปลัดอำเภอแว้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง พัฒนากรอำเภอ และสมาชิกโรงเรียนชาวนาร่วมให้การต้อนรับ
 
              Употребление грибов в России พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีการสร้างบริบทที่ดี ด้วยสภาพแวดล้อม ทั้งคนดี ทุ่งนาดี พืชพันธุ์ดี และอากาศดี จนนำมาสู่การปรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถสร้างอาชีพที่ยั่งยืน โดยให้เยาวชนเป็นผู้เริ่มต้นและจุดประกาย จนปัจจุบันเยาวชนได้พร้อมใจกันกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ทำให้เกิดมิติการพัฒนาแบบวิถีประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่ง ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางการประสานงาน ในการเติมเต็มการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตต้องพัฒนาต่อยอด ให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายที่มั่นคงแก่ชุมชน  และพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนววิถีได้ในอนาคต
 
                ด้าน นายมูฮำหมัด  บิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาบ้านละหา  กล่าวถึงที่มาของการรวมกลุ่มว่า  ในปี 2548 หลังจากที่เห็นพื้นที่นาลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากชาวบ้านทำสวนยางมากขึ้น โดยในปี 2549 ได้มีการพลิกฟื้นนาร้างให้กลับมาเพาะปลูกได้เหมือนเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐ ให้มาทำโรงเรียนชาวนา สร้างโรงสีข้าวและอุปกรณ์ในการทำนา อีกทั้งยังสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้วิถีทำนาดั่งเดิม  ซึ่งขณะนี้ได้ขยายถึง 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง  ต.เอราวัณ  ต.ฆอเลาะ  ต.แม่ดง  และต.กายูคละ โดยให้เป็นเครือข่ายในการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการทำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในการทำเกษตร ซึ่งวันนี้มีความยินดีอย่างที่สุดที่ ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับกลุ่มโรงเรียนชาวนา จึงอยากให้ ศอ.บต. เป็นตัวกลางที่ช่วยเติมเต็มการสนับสนุนในด้านต่างๆสู่การพัฒนาต่อยอดอาชีพของคนในชุมชนต่อไป เพราะการสร้างจุดยืนที่มั่นคง จะสามารถลดปัญหาความเลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงให้กับคนในพื้นที่ได้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner