logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

          วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร    จังหวัดสงขลา นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในพื้นที่ถึงการทำงานของรัฐบาล พร้อมเป็นการสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสังคมในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ให้วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง และพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน โดยครั้งนี้มีคณะวิทยากรจากศูนย์สันติสุขกองอำการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติสุขจังหวัดขายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธีปิดพร้อมร่วมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย
 
         นายอารี ดิเรกกิจ กล่าวว่า การเห็นภาพบรรยากาศในครั้งนี้ ตนเองรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็นเยาวชนต้นแบบของการเป็นผู้นำเยาวชนที่มีความกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจในเรื่องของความถูกต้อง การที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีนั้น เราจะต้องมีคุณธรรมในตัวเอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหาร ศอ.บต. โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เห็นความสำคัญพร้อมได้ฝากความคิดเห็นแก่น้องๆเยาวชนทุกคนว่า “อยากเห็นทุกคนเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพ สามารถเจริญเติบโตได้ตลอดกาล เพื่อนำกลับมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าได้”
 
           ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2561 โดยในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ดีโดยการใช้เรื่องของการสันติวิธี การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในเรื่องของวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของเยาวชนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำความสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มั่นคงในอนาคตต่อไป
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner