logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

            วันนี้ ( 8 สิงหาคม  2561 เวลา  11.00 น.)  ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิด “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  เพื่อถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ และเครื่องมือในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมี นางน้ำทิพย์  จันทรสกุล  ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ศอ.บต. เจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต.  ผู้แทนเยียวยาจังหวัด  อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
          นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่าการถอดบทเรียน  ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เชื่อว่าได้มาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การเรียนรู้  และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงกับความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ศอ.บต. จึงจัดให้มีการถอดบทเรียนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ  ที่ผ่านมา และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
           ด้านนางน้ำทิพย์  จันทรสกุล  ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ศอ.บต.  กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะงานอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะอำนวยความเป็นธรรม  สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายรวมทั้งฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบฯให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  บุคลากรให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต.  จังหวัด  อำเภอ  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลเข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner