logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

            วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย        
 
           พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ดร.วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
 
           สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างระบบ สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นสู่ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ รวมถึงการร่วมกันถอดบทเรียน ติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาสู่ชุมชน แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อผลสัมฤทธิ์ คือ ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
               พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษ (อพท.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มหาวิทยลัยราชภัฎสงขลา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อที่จะช่วยผลัดดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีข้อเกี่ยวโยงกับโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน และการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และหัวใจสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้คือการกระจายรายได้สู่ชุมชนให้มากที่สุด ดังนั้นการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบจึงต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน และเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น จะคงอยู่แบบนี้ตลอด จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ และทำให้โครงการเมืองต้นแบบฯ เกิดเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในอนาคตมากยิ่งขึ้น
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner