logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

          วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) เวลา 10.30 น. พันเอก อิศเรศ พุ่มมาก  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้กระบวนการลูกเสือสันติสุข รุ่นที่ 3 เพื่อให้ลูกเสือในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนได้มารวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สัมพันธุ์ระหว่างเยาวชนต่างสถานศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่และลูกเสือกว่า 200 คนเข้าร่วม
 
          ทั้งนี้ พันเอก อิศเรศ พุ่มมาก ประธานในพิธีได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณส่วนราชการต่างๆ คณะทำงาน   ทุกฝ่าย ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจกันในห้วง 4 วันเต็มๆ ซึ่งทุกคนได้ร่วมกันทำงานสำคัญที่สุดโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์กิจการลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการแสดงความรู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย ความสนใจในการแสวงหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันหลากหลายในฐานเรียนรู้ต่างๆนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของมิตรประเทศ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน จึงนับว่าการอบรมลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ได้เพิ่มพูนความรู้และการสร้าง สมประสบการณ์อันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
 
       ลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กระบวนการลูกเสือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปลอดจากยาเสพติด มีจิตอาสา แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้ ทั้งนี้การจัดอบรมในครั้งนี้  มีการอบรมในหลักสูตรวิชาพิเศษสำหรับในการอบรมลูกเสือสันติสุขฯ กลุ่มนี้โดยเฉพาะ 2-3 วิชา ซึ่งหนึ่งในวิชาพิเศษนี้ก็คือการสอนหลักธรรมทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง ให้เยาวชนได้รู้และสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้จริง
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner