logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

          วันนี้ ( 9 สิงหาคม 2561 ) ที่ ห้องประชุมโรงแรม เลค เทอเรซ รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานทั้ง 3 จังหวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพช่างในยุค 4.0 และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายนิพนธ์ ชายใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนประสานนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักนโยบายและแผน ศอ.บต.  ดร.นวิทย์ เอมเอก อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ดร. อาชารินทร์ แป้นสุข  อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศอ.บต. เข้าร่วม
 
           นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ดำเนินโครงการมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2561 สร้างอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน ในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันนี้ขอให้ทุกคนนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้กลับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกอาชีพของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยให้แก่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
            ทั้งนี้ในกิจกรรมมีการบรรยายเรื่อง อาชีพช่าง ยุค 4.0 โดย คณะอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยได้กล่าวเน้นในเรื่องการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบนโยบายการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง อาชีพช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  และช่างก่อสร้าง จะต้องมีความรู้ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีมีศักยภาพด้านแรงงาน  ซึ่งแรงงาน 4.0 จะต้องเริ่มจากบุคลากรครูผู้สอนจะต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ และมีเครือข่ายในการต่อยอดวีชาชีพได้ อีกทั้งในตลาดแรงงานผู้ประกอบการต้องการแรงงานด้านช่างต่างๆ เป็นจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะด้านฝีมือ  เทคนิค รวมทั้งการบริการ การสื่อสาร และรักในวิชาชีพของตนเองเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย
 
            นอกจากนี้มีกิจกรรมถอดบทเรียนของศูนย์ฝึกอาชีพฯ ด้านการดำเนินงานที่ผ่านมา และปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเน้นให้ตอบโจทย์ด้านตลาดแรงงานให้เยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมฯ มีศักยภาพด้านวิชาชีพที่ตนถนัดสามารถปรับใช้ให้เท่าทันไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner