logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

             วันนี้ (12 กันยายน 2561) ที่ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรมเสวนาศิษย์เก่าต่างประเทศ ภายใต้โครงการ มหกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในต่างแดน 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. พันเอกธิรา แถหวา ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศิษย์เก่าต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน
 
            พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคคลซึ่งปัจจุบันมีเยาวชนในพื้นที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศค่อนข้างมาก เพื่อต้องการแสวงหาโอกาสในชีวิตให้กับตนเอง แต่เมื่อกลับมาส่วนใหญ่ประสบปัญหาว่างงาน ไม่มีงานทำ ศอ.บต.จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ และรับรู้ความต้องการของนักศึกษาเหล่านี้ เพื่อให้เห็นทิศทางการปรับปรุงการศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนที่สนใจมีความหวัง และมองเห็นแสงสว่างในปลายทางข้างหน้าต่อไป
 
             รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวต่อด้วยว่า ศอ.บต. มีความคาดหวังว่าเยาวชนเมื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วกลับมาจะต้องมีงานทำ ซึ่งที่ดำเนินการทั้งหมดจะต้องบรรลุไปตามที่กำหนด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความรู้สึกที่ดีต่อบ้านเมือง
 
           สำหรับมหกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในต่างแดน 2561 ในครั้งนี้จัดโดยกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.มีเสวนาศิษย์เก่าต่างประเทศ ในหัวข้อ แนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อสร้างอาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เชี่ยวชาญสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิโรรสจังหวัดยะลา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี นักการทูตปฏิบัติการกลุ่มงานความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศ มาให้ความรู้ รวมถึงทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศ
 
               และในโอกาสเดียวกันยังได้มีการอภิปรายกลุ่ม เรื่องการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในต่างประเทศมีโอกาสที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและการรวมตัวของนักศึกษาศิษย์เก่าทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบัน รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาศิษย์เก่าต่างประเทศ กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านการศึกษาในต่างประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอาชีพในอนาคต
 
              อย่างไรก็ตามสำหรับการอบรมเสวนาศิษย์เก่าต่างประเทศ ภายใต้โครงการ มหกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในต่างแดน 2561 ในวันแรกต่างได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เข้าใจแนวทางในการกลับมาประกอบอาชีพในพื้นที่มากขึ้น ส่วนกิจกรรมในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดนิทรรศการจากศิษย์เก่าต่างประเทศ ประกอบไปด้วยหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โอกาสการเข้าถึงแหล่งงาน การศึกษาต่อในต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมของเด็กยุคใหม่ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยงผลผลิตทางการศึกษา
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner