logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         เมื่อวันที่ (1 ตุลาคม 2561)  คณะเจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เข้าร่วมโครงการศึกษาแนวทางต่อต้านแนวคิดสุดโต่งนิยมความรุนแรง และการสร้างเรื่องเล่าตอบโต้ ในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม  2561 นำคณะโดย นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าพบประธานศูนย์ Hedayah พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมของศูนย์ฯ
 
         สำหรับศูนย์ Hedayah จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวคิดและที่กักเก็บข้อมูล หรือ “Think and Do Tank” ด้านการต่อต้านความรุนแรง Countering Violent Extremism (CVE) ที่เป็นอิสระภายใต้กรอบที่ประชุมสภาการต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลก หรือ Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) โดยได้มีการเปิดตัวใน ทปช. ระดับรัฐมตรี GCTF ที่นครนิวยอร์ก เมื่อปีค.ศ. 2011 ซึ่งยูเออีได้เสนอตัวเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ ต่อมาได้มีการเปิดทําการศูนย์ฯ ที่กรุงอาบูดาบีเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก GCTF ดําเนินกลยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และอยู่บนพื้นฐานการวิจัยทางวิชาการ (empirical) มากขึ้น อีกทั้ง ศูนย์ Hedayah ดำเนินงานด้านเปิดเวทีส่งเสริมการสื่อสารและการปรับกระบวนงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และออกแบบแนวทางตอบสนองตามหลักวิชาการสร้างความตระหนักรู้แก่ภาครัฐถึงความสําคัญของการใช้มาตรการที่ไม่เป็นการคุกคาม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษาความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลของมาตรการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการและและนโยบาย
 
      นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยได้เข้าพบและรับฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ Sawab เป็นศูนย์สร้างสารตอบโต้แห่งแรกนอกสหรัฐฯ เพื่อส่งสารเชิงบวกเกี่ยวกับการบริจาคทานในห้วงดือนรอมฎอน และกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ อีกด้วย
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner