logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม นายทหารปฏิบัติการกองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยราชการ ศอ.บต. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง” ในการปฐมนิเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รุ่นที่ 1 ซึ่งในการสัมมนาการปฐมนิเทศ ผู้บังคับบัญชาหน่วย ระดับ ผบ.ร้อย และฝ่าย.อำนวยการของ ฉก.จังหวัด ฉก.หมายเลข ฉก.ทพ. ฉก.ตชด. ฉก.ม.พัน 316 พัน.ร.เชิงรุก ฉก.สันติสุข,ปลัดอำเภอ,นายตำรวจระดับ สว. รอง สว. ประจำ  สภ. และ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วม โดยจัดขึ้นที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

       ในการบรรยาย นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นแนวทางในการทำงาน โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ 

        ส่วนในปีงบประมาณ 2562 ศอ.บต. ได้มีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้าง ศอ.บต. เพื่อรองรับพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต และจะทำงานบูรณาการร่วมกับกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยการกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและเป็นไปตามกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

      อย่างไรก็ตามในการสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการสัมมนาในรุ่นที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562   โดยหลังจากนี้จะมีการสัมมนาอีกจำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ กอ.รนม.ภาค 4 ส่วนหน้า ต่อไป

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner