logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

       พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมหารือการขับเคลื่อนงานในมิติเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้  พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้ร้อยต่อ  กับพลตรีอนุสรรค์  คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ซึ่งได้นำคณะเข้าพบเพื่อประสานการปฏิบัติงานในอนาคตข้างหน้า  และช่วยสนับสนุนในการทำงานพัฒนาภาคใต้  ร่วมกันเพื่อความมั่นคง

       พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึง การเชื่อมโยง เชื่อมต่อ พัฒนาเป็นบทบาท ภารกิจ ของศอ.บต. เพื่อรองรับพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยการกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และจะทำงานบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องเดินหน้าไปกับประเทศไทย

       ด้านพลตรีอนุสรรค์  คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีหน้าที่วางแผนประสานงานและดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. ศอ.บต. และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โดยเตรียมความพร้อมของ ทรัพยากรบุคคล ชุมชน พื้นที่ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยมีเป้าประสงค์ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์พัฒนาคน ชุมชน พื้นที่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสมดุลแบบองค์รวมและเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner