logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

     ภายหลังจากที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดให้มีการประชุมเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมคุณภาพระบบการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและเพื่อสนับสนุนองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา ให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังจริยธรรม แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายที่ ศอ.บต. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุมมีการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลากหลาย อาทิ ปัญหาวัดร้าง วัดไม่มีพระสงค์ การซ่อมแซมบูรณะวัด การพัฒนาพื้นที่โดยรอบของวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ในวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. และคณะ ลงพื้นที่ ณ วัดพระโพธิสัตว์ธรรม กม.26 ใน  วัดถ้ำเขาไทย อ.บันนังสตา และวัดศรีนคร อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อนและสำรวจเก็บข้อมูลความต้องการจากการที่ได้พูดคุยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไข

     พระครูพิศาลประชาทร เจ้าอาวาสวัด กม.26 ในเจ้าคณะตำบลบันนังสตา รักษาการเจ้าคณะอำเภอบันนังสตา ให้ข้อมูลว่า ในพื้นที่บันนังสตา มีวัดร้างหลายแห่ง เช่น วัดจินดาพลาราม ไม่มีพระ ไม่มีชุมชนไทยพุทธ เนื่องจากอพยพย้ายออกไปนอกพื้นที่ อันดับแรกที่ต้องทำคือการบูรณะอาคารวัด ปัจจุบันกุฏิไม้มีอยู่ประมาณ 3-4 หลัง ศาลาการเปรียญปัจจุบันเหลือแต่กระเบื้อง พระพุทธรูปและของใช้ในพิธีสงฆ์บางส่วนย้ายนำไปไว้ยังวัดใกล้เคียงเพื่อป้องกันของเสียหาย สิ่งจำเป็นที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือสร้างที่พัก กุฏิสงฆ์ และต้องมีน้ำไฟเข้าถึง ซึ่งไฟต้องติดต่อกับโรงไฟฟ้าบันนังสตา ที่สำคัญคือต้องพาพี่น้องไทยพุทธกลับมาอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชน โดยต้องสนับสนุนการสร้างงานอาชีพควบคู่กันไป

     นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร กล่าวว่า จากการลงมาสัมผัสพื้นที่และสำรวจข้อเท็จจริงรวมทั้งหาแนวทางการแก้ไข บางปัญหาซึ่งเป็นปัญหาเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ บางปัญหามีความจำเป็นที่จะต้องประสานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการกัน มาช่วยกันเติมเต็มเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องไทยพุทธ จากข้อเสนอแนะของเจ้าอาวาส เช่น วัดจินดาพลาราม ซึ่งเป็นวัดร้าง ไม่มีพระ ไม่มีชุมชนไทยพุทธนั้น ทาง ศอ.บต.ได้หารือร่วมกับเจ้าอาวาสเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูให้คนไทยพุทธกลับมาอยู่ในพื้นที่ และ ศอ.บต. จะเข้าไปดูแลในเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องของการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน ในส่วนของสภาพแวดล้อมอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ถนนหนทาง เรื่องไฟฟ้า น้ำประปา ทาง ศอ.บต. จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

     ทั้งนี้ ศอ.บต. จะขยายผลเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอของพี่น้องชาวไทยพุทธเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหารวมทั้งให้พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกถึงการดูแลของภาครัฐอย่างเท่าเทียม

 

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner