logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 

     วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา             
 
    โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ พลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1,000 คนซึ่งภายในงานมีการบรรยายสถานการณ์ยาเสพติด และกรอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ปัญหา การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด นิทรรศการการดำเนินงานด้านยาเสพติด รวมทั้งการปล่อยแถวกำลังพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชนออกปฏิบัติการ โดยมีการปฏิบัติหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา กำหนดพื้นที่เป้าหมายในระดับหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ใช้ศักยภาพของตำบลเป็นกลไกสำคัญ 290 ตำบล  ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอเป็นหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติ และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เป็นหน่วยอำนวยการ ในด้านการป้องกันจะมีเป้าหมายไม่ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการปฏิบัติโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษาและในหมู่บ้าน ชุมชน ในด้านการปราบปรามจะเน้นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดจำนวนผู้ค้ารายย่อยในระดับหมู่บ้านเป็นสำคัญ ด้วยการใช้กฎหมายพิเศษสนับสนุนการปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายขั้นต้น 5,000 ราย และในด้านการบำบัดรักษา จะช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดทุกระดับ ทั้งระดับผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด และเป็นโรคจิตเภท ด้วยการบำบัดรักษาตามระบบของรัฐบาล และระบบอื่น ๆ โดยเน้นให้เกิดระบบสมัครใจให้มากที่สุด มีเป้าหมายในระยะ 3 เดือนนี้ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน และจะดำเนินการให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ในระยะต่อไป    
 
     ด้าน พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า สำหรับ 1 เดือนที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมการ ซึ่งต้องรวมพลังหลายภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนา ประชาชน ซึ่งปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาใหญ่ โดยทุกคน ทุกฝ่ายพร้อมที่จะร่วมมือทำให้เกิดปฏิบัติการวันนี้ขึ้นหลังจากนี้ ก็จะมีปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ทั้งปราบปราบผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย และนำผู้ที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างครบวงจร เพื่อคืนคนดีสู่สังคม สำหรับผู้ที่สมัครใจบำบัดก็สามารถออกมาได้เลย โดยแจ้งผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะใช้ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ    ทั้ง 37 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็จะทำงาน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ และฝากผู้นำศาสนา ประชาชน ในหมู่บ้านเป้าหมาย เกือบ 2,000 หมู่บ้าน ให้ออกมาร่วมมือกัน
 
   นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังได้ เปิด ตู้ ปณ.41 ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด โดยไม่ต้อลงชื่อ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าดำเนินการปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้านเหล่านั้นปลอดยาเสพติด เพื่อคืนความสุข บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ต่อไป
 
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner