logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 

     พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อเดินหน้าพื้นที่ปลอดหัด2563 โดยมีเป้าประสงค์ ในปี2563 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็นพื้นที่ปลอดโรคหัดสาธารณสุขซึ่งเดินทางเข้าพบเพื่อหารือแนวทางสถานการณ์ระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัด 
 
       โดยมาตรการการควบคุมป้องกันโรคหัด มีกลยุทธ์กำหนดใช้ มาตรการ 4 เคาะ เคาะกลุ่มสัมผัส ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เคาะประตูโรงพยาบาล มาตรฐานการจัดการระบบในหอผู้ป่วยหัดเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อหัดจากโรงพยาบาล  เคาะประตูบ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปี ( 95- 100 %)  และเคาะประตูโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 12 ปี (100 %) ซึ่งปัญหาโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนที่เกิดกับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากสาเหตุ ความไม่สะดวกในการฉีดวัคซีนเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่เห็นความสำคัญในการฉีดวัคซีน มีประสบการณ์ไม่ดีในการฉีดวัคซีนแล้วทำให้เกิดอาการป่วย และความเชื่อทางศาสนาว่าฉีดวัคซีนไม่ฮาลาลนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิตของเด็กในพื้นที่ 
 
       และในโอกาสเข้าพบครั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึง  การประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานความมั่นคง  ผู้นำศาสนา  ผู้นำชุมชน  สาธารณสุข  และทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติในเชิงบวก กำหนดกรอบทิศทางเร่งแก้ปัญหาโรคหัดให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคหัด ป้องกันการป่วยและเสียชีวิตของเด็กในพื้นที่ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของศอ.บต. โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และจะทำงานบูรณาการร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner