logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

       วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

     โดยในที่ประชุมได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานประมง การนำเสนอรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหานำแรงงานเข้ามาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เรื่องของข้อจำกัดแรงงานในเรือปั่นไฟ ซึ่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในเรือปั่นไฟได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการไม่สามารถหาแรงงานคนไทย ที่จะสามารถทำงานในเรือปั่นไฟ รวมถึงการเสนอให้รัฐบาลซื้อเรือประมง ของผู้ประกอบที่ไม่ได้ทำธุรกิจ การเสนอให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาของแรงงานภาคประมง ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การใช้สัญญาณของระบบ VMS ของเรือขาดหายทำให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่ได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทางด้านการประกอบธุรกิจ และการขอขยายระยะเวลาในการจับสัตว์น้ำ เป็นต้น

       ทั้งนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดเผยในที่ประชุมว่า ครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงในพื้นที่ทุกมิติ โดยถือว่าเป็นทางเลือกหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการประมงสามารถทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับพื้นที่ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาประมงส่วนหนึ่งได้ขาดแคลนแรงงาน เพราะแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว รวมถึงพื้นที่มีความห่างไกลและประสบกับปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ฯ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรีบเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ภาคประมงมีแรงงานที่เพียงพอ และสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย

       อย่างไรก็ตามการหารือในครั้งนี้ทาง ศอ.บต. จะนำเรียนเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยพร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัดปัตตานีให้ปฏิบัติงานในกรอบของกฎหมายและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner