logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561  รุ่นที่ 1
         วันที่ (13 กันยายน 2561) ที่ โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.พฤกษ์  พันโน รองนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ ในฐานะอุปนายสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา นายวรงค์ ทิวทัศน์  เลขานุการฝ่ายการจัดแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร  ศอ.บต.  ตัวแทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการกีฬาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 170 คน
 
         สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นโดย  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารจัดการกีฬาแก่เครือข่ายบุคลากรภาครัฐด้านกีฬาและนันทนาการในมิติความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
           นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวว่า สำหรับการจัดกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการกีฬาในพื้นที่ จชต. เป็นการเริ่มต้นครั้งที่ 1 โดยจะต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์คือการขับเคลื่อนด้านคณะกรรมการการแข่งขันฟุตบอลในภาคใต้ให้เป็นมาตรฐานที่สามารถต่อยอดเต็มเติมไปสู่ระดับนานาชาติ  การสร้างครูผู้สอนหรือโค้ชที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้ง สร้างผู้จัดการทีมที่อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการแผ่นดินด้วยการสนับสนุนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และร่วมกับขับเคลื่อนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างนักฟุตบอลที่มีคูณภาพในพื้นที่ จชต.เพื่อให้ต่อยอดเป็นอาชีพและเป็นทีมชาติไทยไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้ อีกทั้ง สร้างกิจกรรมการแข่งขัน และมีต้นแบบการสร้างแรงบาลดาลใจให้นักกีฬาอีกด้วย
 
               ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต.เรามีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ที่รับราชการหรือบุคลากรของหน่วยงานราชการในการให้ความรู้ในทุกๆ ด้านทุกๆ มิติ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยการสร้างให้เป็นเจ้าของกิจกรรมหรือพื้นที่ เพื่อร่วมกันริเริ่มหรือพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เริ่มจากการมีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะและมีทัศนคติที่ดี ตลอดจนร่วมกันวางแผนเดินหน้าพัฒนาด้านการกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ จชต.ต่อไป
 

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา  ประจำปี 2561  ในพื้นที่อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
         วันนี้ (13  กันยายน 2561)  ที่ โรงเรียนบ้านโคกตก  หมู่ 4  ตำบลทุ่งพอ  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  นายสุทน มานะสุวรรณ  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ศอ.บต.  นำคณะเจ้าหน้าที่ของ  ศอ.บต.  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา  ประจำปี 2561 ซึ่งมี นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายประยูรศักดิ์  สุวรรณวงศ์  นายอำเภอสะบ้าย้อย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
           ทั้งนี้ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ศอ.บต.  ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด  และมอบกระเป๋าให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งพอ  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่  โดยในกิจกรรม ศอ.บต.นำเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ออกให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์ พิธีอุมเราะห์  รวมถึงการศึกษาต่างประเทศ   การทำหนังสือเดินทาง  และประชาสัมพันธ์การให้บริการทางช่องทาง  1880  ของศูนย์ดำรงธรรม   และมีการเปิดร้านน้ำชา ศอ.บต. ให้บริการน้ำฟรีกับผู้ร่วมงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงข่าวสารดีๆ ของ ศอ.บต.ให้ประชาชนได้รับทราบ
 
            ด้าน  นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำส่วนงานราชการทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และได้พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามทุกข์สุขความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
 
                สำหรับการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีกำหนดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีบูธกิจกรรมจากหน่วยงานราชการจัดแสดงและให้บริการ รวมทั้งบูธของ ศอ.บต. โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอีกด้วย
 

            วันนี้ (12 กันยายน 2561) ที่ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับ นาย Noman Naeem รองอธิการบดี Binoria University International เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
 
             พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ดูแลนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาที่นั้นเป็นอย่างดี โดยทางศอ.บต. ยินดีสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และหลักสูตรต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างมีคุณภาพ
 
                โดยทางมหาวิทยาลัย Binoria University International เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน มีความสนใจในด้านการส่งเสริมการอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความยินดีที่จะนำร่องโครงการต่าง ๆที่ศอ.บต. ได้เสนอมา เพื่อให้นักศึกษาไทยเหล่านั้นได้กลับมาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
                สำหรับการเดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 – 12 กันยายน 2561 เพื่อศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษาของไทย โดยเฉพาะที่เปิดสอนด้านอิสลามและอาหรับศึกษา เพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอนาคต
 

             วันนี้ (12 กันยายน 2561) ที่ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรมเสวนาศิษย์เก่าต่างประเทศ ภายใต้โครงการ มหกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในต่างแดน 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. พันเอกธิรา แถหวา ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศิษย์เก่าต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน
 
            พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคคลซึ่งปัจจุบันมีเยาวชนในพื้นที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศค่อนข้างมาก เพื่อต้องการแสวงหาโอกาสในชีวิตให้กับตนเอง แต่เมื่อกลับมาส่วนใหญ่ประสบปัญหาว่างงาน ไม่มีงานทำ ศอ.บต.จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ และรับรู้ความต้องการของนักศึกษาเหล่านี้ เพื่อให้เห็นทิศทางการปรับปรุงการศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนที่สนใจมีความหวัง และมองเห็นแสงสว่างในปลายทางข้างหน้าต่อไป
 
             รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวต่อด้วยว่า ศอ.บต. มีความคาดหวังว่าเยาวชนเมื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วกลับมาจะต้องมีงานทำ ซึ่งที่ดำเนินการทั้งหมดจะต้องบรรลุไปตามที่กำหนด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความรู้สึกที่ดีต่อบ้านเมือง
 
           สำหรับมหกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในต่างแดน 2561 ในครั้งนี้จัดโดยกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.มีเสวนาศิษย์เก่าต่างประเทศ ในหัวข้อ แนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อสร้างอาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เชี่ยวชาญสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิโรรสจังหวัดยะลา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี นักการทูตปฏิบัติการกลุ่มงานความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศ มาให้ความรู้ รวมถึงทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศ
 
               และในโอกาสเดียวกันยังได้มีการอภิปรายกลุ่ม เรื่องการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในต่างประเทศมีโอกาสที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและการรวมตัวของนักศึกษาศิษย์เก่าทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบัน รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาศิษย์เก่าต่างประเทศ กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านการศึกษาในต่างประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอาชีพในอนาคต
 
              อย่างไรก็ตามสำหรับการอบรมเสวนาศิษย์เก่าต่างประเทศ ภายใต้โครงการ มหกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในต่างแดน 2561 ในวันแรกต่างได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เข้าใจแนวทางในการกลับมาประกอบอาชีพในพื้นที่มากขึ้น ส่วนกิจกรรมในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดนิทรรศการจากศิษย์เก่าต่างประเทศ ประกอบไปด้วยหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โอกาสการเข้าถึงแหล่งงาน การศึกษาต่อในต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมของเด็กยุคใหม่ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยงผลผลิตทางการศึกษา
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner