logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

ศอ.บต. ประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการข่าวระดับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
           วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน  การประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการข่าวระดับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
           ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการหารือด้านแนวทางบูรณาการแผนงานด้านความมั่นคงด้านการข่าวการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารทางจิตวิทยาในมิติการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี ความมั่นคง ปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ แนวคิดความรู้สึกในด้านบวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนในพื้นที่โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำทางศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรมและอื่นๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคตะวันออกกลาง
 
          อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุม 2 ครั้งก่อนหน้านี้ มีการนำผลการหารือจากที่ประชุมกลับไปปรับปรุงและดำเนินงานด้านการประสานงานด้านการข่าว ซึ่งในภาพรวมถือว่าการประสานงานด้านการข่าวดีขึ้นตามลำดับ
 

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1
       วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในพื้นที่ถึงการทำงานของรัฐบาล พร้อมเป็นการสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสังคมในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ให้วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง และพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน โดยครั้งนี้มีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร้อนโท วรัญญู      วงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ส่วนหน้า คณะวิทยากรจากศูนย์สันติสุขกองอำการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติสุขจังหวัดขายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯกว่า 200 คน
 
      get link  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยากให้เยาวชนทุกคนเป็นพลเมืองไทยที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่งผลให้เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นคนเก่งคิด เก่งทำ โดยเฉพาะเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขต่อไป
 
         ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานสานใจไทยสู่ใจใต้ส่วนหน้า ร่วมกันผนึกกำลังในการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนที่เป็นผู้นำนักเรียนในสถานศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป
 
 

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เรารักในหลวง
        วันที่ 8 กรกฎาคม  2561 เวลา 10.20 น. ที่ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา โดยมี พันโทโสมนัส ลพล้ำเลิศ  ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) นายยืนยง คิดถูก หัวหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1นางจินตนา เจริญธนภัทร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
      http://foodiecare.com.au/crime/kalutara-kupit-zakladku-marihuana-girl-scout-cookies.html   นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ผมในนามท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ขอชื่นชมในความตั้งใจของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ที่ดำเนินกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ครอบครัวประสบความสำเร็จและมีความสุขที่ยั่งยืน  อีกทั้ง ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ จชต. และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมให้เกิดพลัง รวมทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาสให้มีความเข้มแข็งมากที่สุด
 
    สำหรับในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ ประธานในพิธีถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล จากนั้นมีพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เรารักในหลวงให้แก่สมาชิก อีกทั้งร่วมกันปฎิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย  นอกจากนี้ มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์ ”  เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อมาเป็นแนวทางการพัฒนา ทั้งด้านความคิด หลักการ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน
 

กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ต้อนรับคณะ UNICEF พร้อมหารือด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ จชต.
            วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00) ที่ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี  นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Miss Karin  Hulshof  ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ Mr. Thomas Davin ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานประเทศไทย (UNICEF) ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อหารือในด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านต่าง ๆ
 
          here นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่น สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ศอ.บต. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กในทุกช่วงวัยตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เด็กปฐมวัย และกลุ่มเยาวชน เพื่อปรับปรุงมาตรฐานภาวะโภชนาการสำหรับเด็ก การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพที่พักพิงและที่อยู่อาศัยของพวกเขา และเชื่อว่าการศึกษานั้น มีบทบาทมากในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไป
 
              source url ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ในการพบปะครั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงภาพรวมในด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ตามกรอบการทำงานของ ศอ.บต. ซึ่งการได้ทำงานร่วมกันกับยูนิเซฟจะทำให้มีการทำงานในการช่วยเหลือตามแนวทางที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์
 
              http://vip1448vip.xyz/sheet/agriz-kupit-zakladku-ctimulyatori.html  Miss Karin  Hulshof กล่าวด้วยว่า ยูนิเซฟได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐอื่น ๆ หลายประเทศในด้านการพัฒนาการศึกษา ปกป้องสิทธิเด็ก และการสาธารสุข เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทย โดยยินดีที่จะกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกับ ศอ.บต. ในรูปแบบการตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกันในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างทั้งสองหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner