logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

คณะผู้แทนจาก ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9
            วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เดินทางไปยัง เมืองยอร์คจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2561 โดยในการเดินทางครั้งนี้มีคณะ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย
 
             สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการนำเสนอถึงประเด็นที่เป็นความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านงานยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า และการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม ด้านเอกสิทธิ์ ความคุ้มกันทางการทูต การปฏิบัติการร่วมระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อสังเกตในประเด็นความร่วมมืออื่นๆ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
 
             นอกจากนี้เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานฝ่ายไทย ได้แสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจต่อฝ่ายอินโดนีเซีย ต่อการสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ได้โน้มเอียงไปในทิศทางใด อีกทั้งยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่ได้ดูแลนักศึกษาไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งเมื่อนักศึกษาเหล่านี้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศอินโดนีเซีย กลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 

ศอ.บต. สอดรับนโยบายรัฐบาลดึงเครือข่ายบัณฑิตอาสาร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน สู่ระดับ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
          get link  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเป็นบุคลากรที่ทำงานคู่กับ ศอ.บต. มายาวนาน โดยวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือน ในส่วนของเดือนนี้มีการมอบนโยบายให้แก่บัณฑิตอาสาในหลายเรื่องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของบัณฑิตอาสา มีโครงการสำคัญๆ ที่จะประสานกับบัณฑิตอาสา ในที่ประชุมได้เน้นย้ำประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยนิยมตามนโยบายของรัฐบาล โดย ศอ.บต. จะดำเนินการโครงการบัณฑิตไทยนิยม วันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของโครงการบัณฑิตไทยนิยมว่าจะดำเนินโครงการอย่างไรให้ต่อยอดเสริมในหมู่บ้านให้โครงการไทยนิยมแต่ละหมู่บ้านประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของโครงการจัดทำสำนักข่าวของบัณฑิตอาสา ซึ่งจะเป็นสื่อที่จัดทำขึ้นโดยบัณฑิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์งานหรือข้อมูลต่างๆของบัณฑิตอาสาในพื้นที่หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆให้แก่คนในพื้นที่ได้รับฟัง เพราะบัณฑิต   อาสามีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากที่สุด บัณฑิตอาสาจึงมีความสำคัญในการนำประสบการณ์หรือข้อมูลในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกับส่วนกลาง และให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง
 
         http://foodiecare.com.au/crime/kalutara-kupit-zakladku-marihuana-girl-scout-cookies.html  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีในเรื่องของการทำโครงการบัณฑิตจิตอาสา ซึ่งน้องๆบัณฑิตอาสาได้รวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดละหนึ่งโครงการ ศอ.บต. จะผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมถาวรโดย ศอ.บต.จะสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยการไปต่อยอดกิจกรรมที่น้องๆบัณฑิตอาสาได้ร่วมทำ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสาธารณประโยชน์และเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการมุ่งหวังสร้างสังคมคุณภาพที่ดีให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า วางแผนงานจิตอาสาฯ และรวมพลเยาวชนในโครงการฯ เร่งพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างต่อเนื่อง ตามคำปฏิญานที่ว่า “เราจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน”
         วานนี้ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า นำโดยนายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. นำทีมเยาวชนจากสานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมประชุมหารือเรื่องติดตามความก้าวหน้าและสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนเตรียมงานกิจกรรมจิตอาสาฯ และรวมพลเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้
 
           ทั้งนี้ นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต.ได้ให้โอวาทแก่เยาวชน ให้เกิดความรักและความสามัคคีที่ดีต่อกัน และอยากให้เยาวชนทุก ๆ คนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนที่ได้เสียสละเวลาของตัวเองในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการทำกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือสังคมร่วมกันตลอดมา
 
         ทั้งนี้ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ดำเนินการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 15 ปี ดำเนินการไปแล้ว 32 รุ่น และปี 2561 นี้ เป็นรุ่นที่ 33 และมีสมาชิกที่ใช้นามสกุลเดียวกัน คือ "สานใจไทย สู่ใจใต้" กว่า 9 พันคน และมีผลดำเนินงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องตลอดมา
 
          สำหรับกิจกรรมสำคัญของเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ คือการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก งานน้อย แต่ทุกคนไม่เคยย่อท้อกับภารกิจที่ได้รับในการช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุข ตามคำปฏิญานที่ว่า “เราจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน” “เราจะช่วยเหลือทุกคนบนโลกใบนี้ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะต้องกอดคอไปด้วยกัน และจูงมือไปพร้อมๆ กัน” เยาวชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คงอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคีกันตลอดไป
 

ศอ.บต.และผู้นำชุมชนกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ระดมความเห็นจัดงาน “เตอรีมา กรือเซะ” เพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาล ดึงนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศมาสัมผัสวิถี-สถานที่สวยงามใน จชต.
        วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานมหกรรมฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ภาคประชาสังคมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงาน เตอรีมากรือเซะ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม การละหมาดฮายัตในวันที่ 26 กรกฎาคม และดำเนินการจัดงานในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลทัวร์ลิซึม โดยปักหมุดเริ่มต้นการเดินทางที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
 
        นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมเตอรีมากรือเซะว่า มิติฮาลาลที่ ศอ.บต. รับผิดชอบ คือ การส่งเสริมธุรกิจและการผลิตฮาลาล ซึ่งการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว “ฮาลาลทัวร์ลิซึม” นี้เป็นมิติใหม่ที่คนภายนอกพื้นที่และต่างประเทศจะได้เห็นความสวยงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถใช้เส้นทางฮาลาลที่กำหนดเพื่อท่องเที่ยว เนื่องจากมีความปลอดภัยและสวยงามทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดีพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีชุมชนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวอยู่มาก เช่น จังหวัดปัตตานี มีชุมชนท่องเที่ยวทั้งสิ้น 12 ชุมชน ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เตอรีมากรือเซะ จะจัดขึ้นที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี โดยมีกำหนดจัดงาน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-2 กันยายน และครั้งที่ 3 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้นำชุมชนแต่ละพื้นที่สามารถนำรูปแบบไปต่อยอดสู่ชุมชนต่อไป
 
        สำหรับการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินงานมหกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 นี้ มี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานที่ปรึกษา มีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นที่ปรึกษา และมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานคณะกรรม เพื่อดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner