logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ (มาตรา 44 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
             วันที่(11 กันยายน 2561) ที่ห้องประชุมนราธิป โรงแรมไดมอนด์ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ (มาตรา 44 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -13 กันยายน 2561 โดยมี ดร.ประยุทธ์ นามสุบิน ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  นางสาวน้ำฝน  นวลสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ศอ.บต.  นางสาวศิรินาฏ เจยาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ศอ.บต. ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วม
 
             นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีของทุกคนที่จะได้เรียนรู้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ (มาตรา 44 ) หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good governance จากวิทยากรที่มีความรู้ชำนาญและเชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ให้คำแนะนำกับบุคลากรของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีระบบการทำงานที่เป็นระบบและเป็นทีม สามารถให้บริการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ จชต. ให้เกิดความพึ่งพอใจตลอดจนเกิดความไว้วางใจในภาครัฐต่อไป
 
               ทั้งนี้ ในการประชุมมีการบรรยายเรื่อง “ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ศอ.บต.” โดยวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน  งานประจำตามหน้าที่ปกติ  หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย  กฎ นโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง  ปฏิรูปภาครัฐ  นโยบายเร่งด่วน  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลายงาน  อีกทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน  งบประมาณ  ทรัพยากรบุคคล  การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0  ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีก
 

สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. เปิดเวทีสร้างความเข้าใจการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จ.ยะลา  พ.ศ. 2555  พร้อมมอบเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยะลา 36 ราย
          วันนี้ (11 กันยายน 2561) ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  นายธีรุตม์ศุภวิบูลย์ผล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยเรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2555โดยในพิธีมีนายอารีฟีนเจ๊ะแม  รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  เข้าร่วมและได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
 
            นายธีรุตม์ศุภวิบูลย์ผล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ศอ.บต.ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล  ส่งเสริม  เสริมสร้างกลุ่มผู้ได้รับความเสียหาย  และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านี้เพื่อเป็นการดูแลและสร้างความรู้สึกที่ดี สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างภาครัฐและประชาชน  เป็นบ่อเกิดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ  กรณีถูกควบคุมตัวตามกฎหมาย  ให้ได้รับความรู้และการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
           และในโอกาสนี้มีการมอบเงินเยียวยา มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 จำนวน 36  รายเป็นเงิน 1,432,000 บาท
 
 

สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. จัดประชุมติดตามเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟในพื้นที่จังหวัดสงขลาย้ำเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน 14 กันยายนนี้
           สำนักบริหารงานยุติธรรมศอ.บต. จัดประชุมติดตามเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟในพื้นที่จังหวัดสงขลาณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งมี นายอิสระ  ละอองสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  เป็นประธาน โดยมีนายไชยะ เจ๊ะแหล้ ผู้อำนวยการ ส่วนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานยุติธรรมศอ.บต. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและอิหม่ามมัสยิดที่ยังไม่จดทะเบียนที่ดินวากัฟต่อสำนักงานที่ดิน จำนวน 177 คน เข้าร่วม
 
             สำหรับการประชุมติดตามเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นยังมีมัสยิดที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นที่ดินวากัฟในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย 18 แห่ง อำเภอเทพา 21 แห่ง  อำเภอนาทวี  7 แห่ง  อำเภอจะนะ 7 แห่ง  อำเภอสะเดา 16 แห่ง   และอำเภอหาดใหญ่  14 แห่ง  ทั้งนี้สำหรับอำเภอเมืองสงขลามีที่ดิน 1 แห่ง เป็นมัสยิดซึ่งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ  และอำเภอรัตภูมิมีที่ดินมัสยิด12 แห่งเป็นที่ดิน ส.ค.1 หรืออยู่ในเขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
             นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มอบนโยบายต่อที่ประชุมว่าสำหรับที่ดินวากัฟที่มีเอกสารสิทธิ์และยังไม่จดทะเบียนให้อิหม่ามมัสยิดหรือผู้แทนมัสยิดดำเนินการเพื่อยื่นจดทะเบียนที่ดินอย่างเร่งด่วน โดยให้ติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งประสานกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อติดตามความคืบหน้า  อีกทั้งให้ผู้แทนมัสยิดที่เป็นผู้วากัฟหรือผู้บริจาคที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ให้รีบดำเนินการยื่นจดทะเบียนที่ดินวากัฟต่อสำนักงานที่ดินด้วย
 
        นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้คณะกรรมการอิสลาม  ระดับอำเภอติดตามการดำเนินการขอจดทะเบียนที่ดินวากัฟของมัสยิดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และมัสยิดที่จะยื่นขอจดทะเบียนที่ดินวากัฟใหม่ ทั้งนี้ผลการดำเนินการเป็นประการใด ให้รายงานไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อรายงานผลให้ ศอ.บต. ทราบต่อไป
 
          ทั้งนี้ได้กำชับให้อิหม่ามมัสยิดที่ยังไม่จดทะเบียนที่ดินวากัฟไปยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ภายใน 14  กันยายน  2561 นี้
 

           วันที่ 10 ก.ย. 61 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดงานพิธีรับมอบพระราชทานฯ พร้อมด้วยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงกลาโหม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทหารทุกเหล่าทัพ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ ฯลฯ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีรับพระราชทานรถโมบายเคลื่อนที่  “สิริเวชยาน” ในพระนามาภิไธย “ส.ธ.” เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
              พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลและพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทาน “สิริเวชยาน” อันหมายถึงรถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล ซึ่งเป็นนวัตกรรมงานสาธารณสุขคันแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ประชาชนที่มีฐานะยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยสะดวก สามารถให้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งรณรงค์ป้องกันเชิงสุขภาพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี
 
               ด้านนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า รถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” เป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังเมื่อเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ทรงชื่นชมผลการปฏิบัติงานการดูแล และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเด็กพิการ และครอบครัว พร้อมกันนี้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดการพัฒนาโครงการสืบสานแนวพระราชดำริ “เก้าอี้สุขใจ ร้อยรักของครอบครัว” และต่อมาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้มีการพัฒนาโครงการขึ้น เป็นรองเท้าสั่งตัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิการฟื้นฟูโครงสร้างทางร่างกาย เช่น กระดูกสันหลัง กระดูกเท้าระบบกล้ามเนื้อต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปจนถึงระดับที่สามารถประคองนั่งยืนและเดินได้ด้วยตนเอง รวมทั้งจะช่วยลดภาระให้ครอบครัวที่ไม่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแล และให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้แต่สามารถทำงานได้ตามปกติ อันจะช่วยในการยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
                และต่อจากนั้น ศอ.บต. ในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติ ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณสั่งทำรถโมบายเคลื่อนที่ที่ทันสมัยนำร่องจำนวน 2 คันดังกล่าวนี้  ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปบริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบไป
 
              อย่างไรก็ตาม สำหรับรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน”  คันแรกนั้นได้ส่งไปยัง รพ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส แล้ว โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต่อเนื่อง ส่วนรถอีก 1 คัน มีการจัดพิธีรับในวันนี้ ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปตั้งที่ รพ.ยุพราชยะหา จ.ยะลา และวันที่ 13 กันยายน นี้จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ในงานแถลงข่าว 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ชั้น 5 เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมายังโรงพยาบาลได้
 
              สำหรับในงานแถลงข่าว 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561 ศอ.บต.ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการและเลือกจับจ่ายซื้อของสินค้าของดีชายแดนใต้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบด้วย
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner