logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

           วันนี้ (10 กันยายน 2561) ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “โฉนดที่ดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 66 พันแปลง เราทำความดีด้วยใจ” โดยมี นายสุวิชช์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
 
             นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาล คสช. นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลและเป็นความตั้งใจของส่วนราชการที่พยายามเร่งออกโฉนดทั้งหมดได้ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับเอกสารสิทธิในครั้งนี้รวมทั้งเยาวชนลูกหลานช่วยกันดูแล ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในภายภาคหน้า เป็นสิ่งที่จะสามารถนำไปต่อทุนต่างๆ ซึ่งเป็นอนาคตของลูกหลานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การศึกษา เป็นทุนทางสังคม เป็นทุนของครอบครัว ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการมอบเอกสารสิทธิเท่านั้น แต่เป็นการมอบคุณภาพชีวิต มอบคุณภาพสังคมให้แก่พี่น้องชาวปะนาเระด้วย ขอขอบคุณและขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จนเป็นผลสำเร็จ
 
                ด้าน นายสุวิชช์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินมีนโยบายที่จะเร่งรัด ให้มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวพร้อมกับสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมที่ดิน และสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา ได้สนองตอบนโยบายดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะ 9 อำเภอที่อยู่ติดอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ผลการดำเนินการตามโครงการได้ผลงานตามเป้าหมาย สำหรับพื้นที่ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบของ ศอ.บต. ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งในวันนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในท้องที่บ้านตะโละ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 355 แปลง
 
              ทั้งนี้ ตัวแทนประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจนสำเร็จลุล่วงพร้อมสัญญาว่าจะทำประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับโฉนดในครั้งนี้มากที่สุด โดยเฉพาะใช้เพื่อเพาะปลูกพืชและผลไม้หารายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
 

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพล พร้อมติดตามผลการดำเนินงานแก้ปัญหา ชื่นชมทุกหน่วยร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นมาก  แต่ย้ำภารกิจยังไม่สิ้นสุดให้ทุกหน่วยเดินหน้าต่อไป
             วันที่ (10 กันยายน 2561) ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก  ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช  แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลตำรวจตรี ทรงเกียรติ วาทะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดังกล่าว
 
            พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผบ.ทบ. ได้กล่าวข้อสั่งการและให้กำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. ว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่อย่างเป็นทางการ จากการที่ได้ติดตามการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่นั้นได้เห็นเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมทุกอย่างก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อเหตุความรุนแรง เรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจใน  การท่องเที่ยว การลงทุน มีผลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสงบสุข  แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาในวันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ และเชื่อว่าบุคลากรทุกคนจะดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ ขอเป็นให้กำลังใจให้ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มากที่สุด ด้วยความรอบคอบดั่งเช่นที่เราปฏิบัติมาให้เรามั่นใจเสมอว่าสิ่งที่เราก้าวที่ละก้าวนั้นจะนำไปสู่เป้าหมายเสมอ เพื่อความสงบสุขของ จชต.
 

          วันนี้ ( 8 กันยายน 2561 ) เวลา 10.30 น. ที่ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้น โดยในพิธีมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ และเยาวชนจากกองลูกสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
 
        ทั้งนี้ โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ขับเคลื่อนมาแล้วตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 33 รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 8,000 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์กว่า 3,000 ครอบครัว ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านมติข้อตกลงร่วมกันระหว่างชมรมฯทั้ง 5 จังหวัด ให้ชมรมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ จึงได้เสนอผ่าน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดขึ้น ในรูปแบบกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน ภายใต้แรงบัลดาลใจจากประโยคที่ว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อพลักดันให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ และสร้างทัศนคติที่ดีให้เยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากมีเยาวชนในโครงดารสานใจไทย สู่ใจใต้แล้ว ยังได้นำเยาวชนจากสถานศึกษาทั้งรัฐ เอกชน และสถาบันปอเนาะที่ถูกกำหนดให้เป็นสถานศึกษาเป้าหมาย จำนวน 90 แห่ง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยทุกกิจกรรมได้ปลูกฝั่งให้เยาวชนมีความรักในสถาบันชาติ รวมถึงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย ศอ.บต. ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพการศึกษา การเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) เพื่อให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 และ 16
 
           สำหรับ กิจกรรมจิตอาสามีการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนป่าที่สูญเสียจากการบุกรุกของนายทุน จำนวนพื้นที่ 19 ไร่ ซึ่งถือเป็นการปลูกทดแทนในพื้นทีเป็นวงกว้าง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย และกิจกรรมถอดบทเรียนส่งเสริมการศึกษาเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ความั่นคง ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นเยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เข้าร่วมจำนวน 700 คน เยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 90 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาเป้าหมายพื้นที่จังหวัดปัตตานี 35 แห่ง จังหวัดยะลา 21 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 20 แห่ง และ 4 อำเภอของจังหวัดสงจลา 14 แห่ง เข้าร่วมจำนวน 300 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั่นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2561

             กิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดำเนินการจัดขึ้น ภายใต้แรงบัลดาลใจจากประโยคที่ว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อพลักดันให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ และสร้างทัศนคติที่ดีให้เยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เข้าร่วมจำนวน 700 คน เยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 90 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาเป้าหมายพื้นที่จังหวัดปัตตานี 35 แห่ง จังหวัดยะลา 21 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 20 แห่ง และ 4 อำเภอของจังหวัดสงจลา 14 แห่ง เข้าร่วมจำนวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน
 
            โดยวันนี้ ( 9 กันยายน 2561 ) เวลา 11.00 น. ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฯ โดยในพิธีมีนายขอหลิด แซะอาหลี  ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ส่วนหน้า ร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย
 
            สำหรับในช่วงเช้า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้รวมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ด้วยทุกคนได้ยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติ พร้อมร่วมรับฟังคำปราศรัยในหัวข้อ “เยาวชนที่ดี กับหัวใจจิตอาสา” โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมปราศรัยในครั้งนี้ จากนั้นเยาวชนทุกคนจะร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ และสิ่งของที่ไม่ได้จำเป็น ในบริเวณสนามค่ายลูกเสือปากบางให้มีความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับกิจกรรมอื่นๆต่อไปด้วย
 
            ด้าน นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ได้กล่าวในพิธีปิดในครั้งนี้ว่า ขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่ได้เสียสละเวลาของตนเอง เพื่อมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 3 วัน 2 คืน เราทุกคนย่อมเหนื่อยล้า แต่ทุกคนสู้และมีพลังในการร่วมทำจิดอาสาร่วมกัน น้องๆที่เข้าร่วมทุกคนทำงานด้วยจิตวิญญาณที่เข้มแง ไม่มุ่งคิดด้วยประโยชน์ของตนเอง แต่ทุกคนมาร่วมงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นอยากให้เราทุกคน นำความรู้ และความทรงจำในครั้งนี้ไปต่อยอดแก่เยาวชนหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม ได้เล่าถึงความสำคัญของการทำจิตอาสา ที่มุ่งเน้นเพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติที่ดี
 
              ทั้งนี้ กิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ชมรมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนในด้านจิดอาสา โดยทางผู้บริหารจัดงานได้ร่วมประชุมหารือและมีข้อมติทางประชุมว่า ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”     (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ชมรมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดยะลา จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่อไป
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner