logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (8 กันยายน 2561) เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เทคโนโลยีการเกษตร” โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมนิทรรศการการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่ ในครั้งนี้ด้วย
 
           นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวถึงที่มาและความสำเร็จของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การก่อตั้งครั้งแรกมีแนวคิดเพื่อให้ทายาทกลุ่มนักธุรกิจได้เรียนรู้ และสืบทอดธุรกิจของครอบครัว พร้อมยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น กล่าวได้ว่า ให้พ่อลงทุน และให้ลูกทำ ซึ่งได้เดินมาถึงรุ่นที่ 4 แล้ว เป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม เพราะมีนักธุรกิจหน้าใหม่ที่อายุยังน้อยเพิ่มขึ้นและรวมอยู่ในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้เป็นจำนวนมาก เป็นความตั้งใจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมา โลกมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มทวีขึ้นในทุกๆ ห้วงเวลาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรและทุกอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้เท่าทัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำมาซึ่งความล้มเหลวในอนาคต อย่างไรก็ดี ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สิ่งหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบคือ การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เน้นงานทางด้านการเกษตร เนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ซึ่งมองว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีพื้นที่นาร้างที่สามารถต่อยอดได้โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เรียกว่า สมาร์ทฟาเมอร์ ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดผลประโยชน์ต่ออาชีพ แบ่งเบาภาระงาน สร้างรายได้ อาทิ กล่าวได้ว่า การจัดโซนการเกษตร การใช้โดรนรดน้ำ ใส่ปุ๋ย เป็นต้น ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของผู้แทนพิเศษรัฐบาลที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
           นางสาวอชิรญา คำชำนาญ ผู้แทนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 กล่าวถึงจุดหมายของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดงานในปีนี้นับเป็นการจัดงานครั้งแรก และมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งเป็นศักยภาพและโอกาสของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และคาดหวังว่า งานในครั้งนี้จะสามารถยกระดับและรองรับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้พื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
 
            สำหรับกิจกรรมภายในงานเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดแสดงผลงานและให้ความรู้จำนวน 50 คูหา อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลงานของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นิทรรศการ Halal Tourism การแสดงเครื่องจักรกล และอื่นๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมและเรียนรู้นวัตกรรมที่จะช่วยทำการเกษตรให้ง่ายขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561
 

          วันที่ ( 7 กันยายน 2561 ) ที่  ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. วิทยากรจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมบรรยาย ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประธานกรรมการหมู่บ้าน  บัณฑิตอาสา ข้าราชการที่เป็นวิทยากรครู ก ครู ข จำนวน 80 หมู่บ้าน ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 
          พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า จากการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งด้านความมั่นคง ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จึงได้มอบหมายให้ ศอ.บต.จัดทำโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ ด้วยการเสริมสร้างความเข็มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก นั่นคือ หมู่บ้าน และ ชุมชน  อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีความเข็มแข็ง ด้วยการบูรณาการร่วมกัน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนหลักการประชารัฐ ในเป้าหมายเดียวกัน คือ การ“ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย “ ดังนั้น ชุมชน จึงเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายเกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการจัดทำแผนชุมชน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นที่พึงพอใจของประชาชน  อีกทั้งสามารถเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนา แบบส่งต่อความรู้ และความสำเร็จ เพื่อขยายผลสู่หมู่บ้าน ชุมชนอื่นต่อไป 
 
            ทั้งนี้ พลเอก จำลอง คุณสงค์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ตัวแทนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 80 หมู่บ้าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในภาพรวม ขอชื่นชมกับผลงานของทุกท่าน และเป็นที่น่ายินดีที่ทุกโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณคณะวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านการติดตาม ประเมินผล เพื่อถอดบทเรียนจากฐานคิดของโครงการในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบความความสำเร็จ สู่ต้นแบบของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรุ่นต่อๆไป
 
              สำหรับผลสรุปจากการถอดบทเรียนชุมชนเข้มแข็งในครั้งนี้  แสดงให้เห็นว่า ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ได้ดำเนินงานเปิดเวทีประชาคมดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนดึงศักยภาพของชุมชนมาสร้างรายได้ รวมทั้งต่อยอดขยายกิจกรรมล้วนแต่เป็นการขับเคลื่อนของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มีความสามัคคี สร้างความเข้าใจ อีกทั้ง สร้างรายได้ให้ชุมชนให้พึ่งพาตนเองอีกด้วย
 

คณะฮุจญาด โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมฯ ศอ.บต. เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย หลังไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
       วันนี้ (6 กันยายน 2561) เวลา 15.50 น. ที่ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับผู้แสวงบุญที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 ซึ่งเดินทางกลับด้วยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG8803  โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น มีญาติพี่น้องของฮุจญาดมารอรับกันตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมกันนี้มีเยาวชนจากกองลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.   มาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลฮุจญาดในการยกกระเป๋า ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ฮุจญาดและญาติที่มารอรับ
 
        นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับพี่น้องฮุจญาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องฮุจญาดที่ไปในนามโครงการของ ศอ.บต. หรือ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 140 คน และ จาก กอ.รมน. 60 คน ซึ่งทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง  มีสุขภาพจิตเข้มแข็ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกถือว่าได้รับโอกาสที่ดีจากส่วนราชการ เมื่อได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฮุจญาดทุกท่านที่กลับมาจะดำเนินชีวิตที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม และต้องเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบให้แก่สังคมและเด็กรุ่นหลัง รวมถึงต้องดูแลครอบครัว เมื่อครอบครัวดีแล้วก็จะสามารถดูแลชุมชน ดูแลสังคม ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญของการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
         ด้านนายสะอาลูวี อิสสมะแอ หนึ่งในผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมฯ ช่วงแรกที่ได้ไปใช้ชีวิต ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเล็กน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับตัวและไม่เคยชินกับสภาพอากาศแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องการทำอิบาดัตหรือการปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ดูแลคณะฮุจญาดเป็นอย่างดี หลังจากกลับมาจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ก็จะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและคนในชุมชน ในช่วงที่ประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้มีโอกาสเห็นผู้คนจากหลากหลายทวีปทั่วโลกที่ถึงแม้มีภาษา ประเพณีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการได้รับความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า ขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้โอกาสตนได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้
 

รองเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อถอดบทเรียนร่วมกันและหาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาอย่างยั่งยืน
          วันที่ (6 กันยายน 2561) ที่ ห้องประชุมพญาตานี  โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. วิทยากรจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมบรรยาย ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประธานกรรมการหมู่บ้าน  บัณฑิตอาสา ข้าราชการที่เป็นวิทยากรครู ก. ครู ข. จำนวน 80 หมู่บ้าน ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 
          นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ตามที่คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ดำเนินโครงการที่สำคัญของการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 โครงการ คือโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมของการแก้ปัญหา แพ้ชนะอยู่ที่หมู่บ้าน ศอ.บต. ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2560 จำนวน 40 หมู่บ้าน และในปีนี้ เพิ่มอีก 80 หมู่บ้าน เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้หลักการคือร่วมคิด ร่วมทำ รวมวางแผน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดรายได้มีความสามัคคี
 
              ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” กล่าวตอนหนึ่งว่า การขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องบูรณาการกับทุก ภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น โดยมีวิทยากรครู ก ครู ข คณะกรรมการหมู่บ้านให้เกิดไทยนิยม สำหรับวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นำเสนอผลการดำเนินงานและแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนและถอดบทเรียนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค กระบวนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนในปีหน้าอีกด้วย
 
            สำหรับในกิจกรรมมีการนำเสนอผลงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลเป็นการถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อค้นหารูปแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการเป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้เรียนรู้ และที่ได้ประสบความสำเร็จ อีกทั้ง นำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในปีต่อๆไป เพื่อก้าวสู่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านความมั่นคง มิติด้านการพัฒนา และมิติด้านความเข้าใจในพื้นที่อีกด้วย
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner