logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ศอ.บต.ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 9  หารือการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมชุมชนในลักษณะบูรณาการตามยุทธศาสตร์ ประเด็นการยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ ซึ่งบรรลุนิติภาวะตามหลักการศาสนาอิสลาม
         วันนี้ (วันที่ 5 กันยายน  2561 เวลา 09.30 น.) ที่ ห้องประชุมเบญจเพชร ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิตติ  สุระคําแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับ นายสุพร วัฒนวงศ์วรรณ รองอธิบดีสำนักงานอัยการภาค 9  เป็นประธานประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมชุมชนในลักษณะบูรณาการตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐ ประเด็นการยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะตามหลักการศาสนาอิสลาม  โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา  และสตูล  ผู้แทนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
         การหารือในครั้งนี้มีการนำประเด็น เกี่ยวกับกรณีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งนางสาวอาซี  เจ๊ะเต๊ะ มาร่วมหารือ ซึ่งนางสาวอาซี  เจ๊ะเต๊ะ มีคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองนายฟูรกอน  เจ๊ะเต๊ะ (ผู้เยาว์) เป็นอิสลามศาสนิก และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้นในจังหวัดนราธิวาส  เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา  ตามเอกสารหมาย ร.1 และ ร.2  นายฟูรกอน  เจ๊ะเต๊ะ (ผู้เยาว์)  เกิดเมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2543  เป็นบุตรของนายหะมะ  เจ๊ะเต๊ะ กับนางซีตีรอปีอ๊ะ  เจ๊ะเต๊ะ  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2545  บิดาผู้เยาว์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุเนื้องอกในลำไส้  ต่อมามารดาผู้เยาว์ก็ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2547  ด้วยสาเหตุภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภายหลังบิดาและมารดาผู้เยาว์เสียชีวิต  นางสาวอาซี  เจ๊ะเต๊ะ เป็นผู้ดูแลมาโดยตลอด  ให้ความรักความเอ็นดูให้การศึกษาและประสงค์จะเป็นผู้ปกครอง  ซึ่งนางสาวอาซี  เจ๊ะเต๊ะ เป็นผู้บรรลุศาสนภาวะ  นับถือศาสนาอิสลาม  ไม่เป็นผู้ฟาสิค  มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชน  ไม่มีเหตุ    ที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้ปกครองที่ดีหรือทำให้เกิดความเสียหาย   แก่ผู้อยู่ในปกครอง  อีกทั้งมิได้เป็น ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์  และไม่เป็นผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาได้ระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง
 
            ทั้งนี้สำหรับการประชุมได้มีการพิจารณาให้  ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 9 กระทรวงการต่างประเทศ  จะพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548  และหนังสือเดินทางของผู้เยาว์เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 

สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          วันนี้ (5 กันยายน 2561) ที่ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
            นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ  ซึ่ง ศอ.บต. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2564 ตามกลยุทธ์การบำบัดรักษายาเสพติดในแผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งมีเป้าหมายดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ให้ลดระดับลง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วยด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษาและด้านการบริหารจัดการโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษา แต่ยังขาดหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ดังนั้น ศอ.บต. เป็นหน่วยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและหายขาดจากการติดยาเสพติดซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาและหายขาดจากการติดยาเสพติดจากทุกระบบ ทุกหน่วยงานโดยนำบุคคลดังกล่าวเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆอาทิ  ด้านการประกอบอาชีพ   ด้านการศึกษา ด้านการกีฬาและการสาธารณสุขซึ่งจะเน้นตามความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจและเป็นไปอย่างปกติสุขคืนคนดี สู่สังคม การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกผู้แทนจากทุกภาคส่วนหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจังหวัดละ 10 คน เพื่อทำหน้าที่ในการร่วมกันคัดกรอง กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถประสานสอดคล้องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหน่วยที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบลและสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ มั่นคงและเป็นไปอย่างปกติสุข
 
         ทั้งนี้ที่ประชุมมีการพูดคุย นำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และภายหลังการพูดคุยมีการกำหนดทิศทางในการดำเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้ดีขึ้นต่อไป
 

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมประชุมการวางแผนกรอบทิศทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารใหม่ๆ ด้านสัตว์และพืช ใน 3 จชต.
        วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ร่วมประชุมการวางแผนกรอบทิศทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารใหม่ๆ ด้านสัตว์และพืช ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมี บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 
           ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ความเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์ความเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ด้านสัตว์และพืช ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สำหรับในการประชุมในครั้งนี้ มีการหารือด้านแผนแม่บทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561 - 2570) โดยกำหนดให้เป็นแหล่งพัฒนาฟาร์มไก่ดำเบตงและไก่เบตง เพื่อให้ได้เนื้อไก่สดที่มีคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานพร้อมจำหน่าย พัฒนาขยายพันธุ์เห็ดชนิดต่างๆ พัฒนาและวิจัยการผลิตเมล่อน พัฒนาโรงเรือนสำหรับการปลูกผักไร้ดิน โดยในปี 2562 ได้วางกรอบและทิศทางให้มีการขยายการพัฒนาในทุกๆมิติ อีกทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจอีกด้วย 
 

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแด่พระสงฆ์ อิหม่าม ครูและประชาชน  ในพื้นที่ในกิจกรรม “คนดี” ศรี จชต. ประจำปี 2561
        วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานถวายปัจจัยไทยธรรม และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแด่พระสงฆ์ อิหม่าม และครูดี ศรี จชต. รวมถึงมอบรางวัลหมู่บ้านพหุวัฒนธรรมดีเด่น พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านพหุวัฒนธรรมต้นแบบ ในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี” ศรี จชต. ประจำปี 2561 โดยมีพระสงฆ์ เข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ 15 รูป อิหม่ามเข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ 15 และครู ที่ผ่านการคัดเลือก ครูดี ศรี จชต.เข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ 42 คน หมู่บ้านพหุวัฒนธรรมดีเด่น 4 รางวัล และมอบรางวัลหมู่บ้านพหุวัฒนธรรมดีเด่น จำนวน 4 รางวัล มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านพหุวัฒนธรรมต้นแบบ จำนวน 11 ชุมชน 
 
         สำหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นที่บริเวณสนามหญ้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษายาวนานที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อิหม่ามที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ยาวนานที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมส่งเสริม “ครูดี ศรี จชต.” ซึ่งเป็นผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศมาแล้ว
 
          ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง
 
          นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้  เพราะผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นบุคคลที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความตั้งใจต่อการทำงาน มีความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละเวลามาโดยตลอด ในนามรัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคน และศอ.บต. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ต่อทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุข ตามผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายที่ทาง ศอ.บต. ได้กำหนดแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาไว้
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner