logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

เลขาธิการศอ.บต.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ต.พิศณุ ไพบูลย์ ทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ฯ และคณะส่วนล่วงหน้า เดินทางมาติดตามและตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          วันที่ (4 กันยายน 2561) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะข้าราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้ต้อนรับ พอ.อ.ต พิศณุ ไพบูลย์  ทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ฯ และคณะส่วนล่วงหน้าของส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติและตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในห้วงระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561  
 
          สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะได้ตรวจสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมโมเดลนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ 4-10) กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และนิทรรศการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พสกนิกรในพื้นที่ล้วนได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริต่างๆในพื้นที่  
 
          อย่างไรก็ตามในการตรวจสถานที่และซักซ้อมความเข้าใจในครั้งนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

ศอ.บต. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานตามยุทศาสตร์และการจัดทำงบประมาณ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
        วันที่(4 กันยายน 2561)ที่ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บิช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานตามยุทศาสตร์และการจัดทำงบประมาณ ระหว่างวันที่ 3 -7 กันยายน 2561 เพื่อรับทราบข้อกฎหมายว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ตลอดจนระเบียบและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องแนวทางบูรณาการจัดทำแผนงานตามยุทธศาสตร์และการจัดทำการงบประมาณ เพื่อพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 – 2564) นโยบายสำคัญของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตลอดจนนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้องต้นเพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณ  โดยมี นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
          นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง อยู่ดีมีสุขของประเทศ  ศอ.บต.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในการพัฒนาพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะฉะนั้นการจัดทำงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดทิศทางแนวทาง กิจกรรมในการพัฒนาต่างๆ การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณจึงต้องเตรียมการอย่างเข้มข้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง
 
           ทั้งนี้ ในการประชุมมีการบรรยายเรื่อง “ การจัดทำข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เรื่องการขับเคลื่อน จชต. การบรรยายเรื่อง “ แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  และกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวกับวิธีงบประมาณ  โดยวิทยากรจากสำนักงบประมาณ  อีกทั้ง มีการบรรยายเรื่อง “ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายรัฐบาลสู่ยุทธศาสตร์ ศอ.บต.” โดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อีกด้วย
 

ศอ.บต. นำผู้ประกอบการ จชต. จำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้  ณ จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างทั่วถึง
        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ ตลาดเพ็ญทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.  โดยมี นางวิไลเลิศ  สิรันทวิเนติ ประธานชมรมแม่บ้าน ศอ.บต.นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานหอการค้า หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
 
        พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้เป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญในการนำไปหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ส่วนสำคัญมากกว่านั้นคือการสร้างการรับรู้ของดีชายแดนใต้ซึ่งมีมากมายตั้งแต่อาหาร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรับรู้ของพี่น้องประชาชนจะนำไปสู่การเชื่อมโยงในเรื่องภาคตลาด และมีผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ และจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนำไปสู่การเชื่อมสินค้า การผลิตจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือต่อไป
 
           นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ กระจายผลผลิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้สำนักประสานนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจัดทำโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. หรืองานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างโอกาสในการขยายขนาดผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆโดยได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ งานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ประจำปี 2561 ได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง และดำเนินการมาแล้ว 6 ครั้ง  ณ จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สกลนคร กำแพงเพชรและเชียงใหม่ ที่ผ่านมา การจัดงานประสบความสำเร็จและมีผลลัพธ์ที่ดี มียอดจำหน่ายและยอดสั่งซื้อสินค้ากว่า 40 ล้านบาท
 
           สำหรับการจัดงาน ณ จังหวัดลำปางในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 รวม 7 วัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลาย อาทิ อาหารปรุงสด    อาหารแปรรูป ผลไม้ เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จากผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้นกว่า 130 ร้านค้า โดยมีการ เปิดจำหน่ายสินค้าระหว่างเวลา 10.00-21.00 น.
 

ผู้บริหาร ศอ.บต.  เยี่ยมทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง  พบทายาททั้ง 7 ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับ ผลกระทบฯ  ตามพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งติดตามดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง  
 
         โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.    พร้อมด้วย นางน้ำทิพย์ จันทรสกุล ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. และนางวิไลเลิศ  สิรันทวิเนติ ประธานชมรมแม่บ้าน ศอ.บต. พร้อมคณะ ร่วมกันเดินทางเยี่ยมทายาท ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีภูมิลำเนาใน จังหวัดลำปาง จำนวน 7 ครอบครัว ประกอบด้วยครอบครัวของ  จ.ส.อ.ดำ  วาดเขียน  เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายซุ่มยิง ในพื้นที่บ้านปรางมัน อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2561 ครอบครัวของ นายธีรพันธ์  สายอ้าย  เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายซุ่มยิง  ในพื้นที่ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา  เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  2549  ครอบครัวของ นายสมศักดิ์  วงศ์ชื่น  เสียชีวิตจากเหตุการณ์ คนร้ายซุ่มยิง  ในพื้นที่ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา ที่ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2561  ครอบครัวของ จ.ส.อ.ศักดิ์อุดม  ยิ้มเกตุ  เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายซุ่มยิง ในพื้นที่บ้านปรางมัน อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2552  ครอบครัวของ พลทหารพงษ์ธร  ใจตาบุตร เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายซุ่มยิง  ในพื้นที่บ้านปรางมัน  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2553  ครอบครัวของ จ.ส.อ.ประหยัด  วัฒนมณีกุล  ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ คนร้ายลอบวางระเบิด ในพื้นที่บ้านตืองอ  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2561 และครอบครัวของ ส.อ.กิตติชัย  กันทัง  เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายซุ่มยิง  ในพื้นที่บ้านตืองอ  อ.ศรีสาคร        จ.นราธิวาส  เมื่อวันที่  6 ตุลาคม  2553
 
            ในโอกาสนี้คณะได้ร่วมพูดคุยกับทายาทเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง ศอ.บต.ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยานับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น  โดยพบว่าทั้ง 7 ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ พร้อมกันนี้คณะได้ร่วมมอบกล่องกำลังใจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทายาทของผู้ได้รับผลกระทบฯ  ที่เดินทางไปเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner