logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันทางการเงินหารือแนวทางการบริหารจัดการการให้สินเชื่อเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ Soft load

 

      ศอ.บต. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ร่วมกับจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สถาบันการศึกษา  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชน ร่วมหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจร รวมทั้งหารือแนวทางการลงทุนในพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขนส่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าจะเป็นแนวทางสำคัญไปสู่การออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับระบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้น  เป็นการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน  ชุนชน  สังคม และอื่นๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีของประชาชน

     โดยในวันนี้ ( 12 พ.ย. 61 )นายชนธัญ  แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการการให้สินเชื่อเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ Soft load  และรับฟังความคิดเห็นนำไปกำหนดเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

    สำหรับการหารือในครั้งนี้ ศอ.บต. ร่วมกับธนาคารออมสินประชุมถึงความเป็นไปได้ในการ พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Soft load) ให้สอดรับกับสถานการณ์ในพื้นที่และความต้องการของภาคเอกชน  และร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประสานงานร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  มีแนวทางการบริหารจัดการการให้สินเชื่อเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ Soft load  โดยจัดตั้งกลไกพิเศษในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อฯ  การติดตามการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft load ตามมาตรการการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย ศอ.บต.ทำหน้าที่ประสานและเร่งรัดกับธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ และดำเนินการเสนอรายงานการใช้จ่ายวงเงินสินเชื่อฯ ต่อรองนายกรัฐมนตรีต่อไป

 

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ตามความคืบหน้าโครงการพัฒนา จชต. พร้อมร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
     ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมรับฟังความก้าวหน้าของกองพลทหารราบที่ 15  และงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
 
     โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานความคืบหน้าต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถึงการดำเนินงานด้านพลเรือนที่ร่วมปฎิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งดูแลด้านการพัฒนาได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการสำคัญตามแผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ซึ่งได้ก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่นๆ แล้วเสร็จ ร้อยละ 46  สำหรับท่าอากาศยานเบตง นั้น ออกแบบ เพื่อรองรับ เครื่องบินในประเทศและระหว่างประเทศ ในส่วนของรันเวย์ รองรับเครื่องบินขนาด 70-80 ที่นั่ง จอดเครื่องบินได้ 3 ลำ และ เฮลิคอปเตอร์ อีก 2 ลำคาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณ เดือน ก.ค. 2562  และ จะเปิดให้บริการสนามบินเบตง ได้ประมาณสิ้นปี 2562
 
     จากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังสโมสรกองพลทหารราบที่15  เพื่อรับฟังความก้าวหน้าของกองพลทหารราบที่ 15 ด้านสถานการณ์กำลังพลของทหารในปัจจุบัน  โครงการที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการแล้ว การซื้อที่ดินเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย และการปฏิบัติ 7 กลุ่มงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในด้านต่างๆด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ด้านสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ ด้านงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ด้านงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย และด้านงานแสวงหาทางออก จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ร่วมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
     จากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์  เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561พร้อมร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน และบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป
 
 

รองนายกรัฐมนตรี ลงใต้ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดช้างให้ จ.ปัตตานี โดยมีปชช. เข้าคิวถ่ายเซลฟี่ พร้อมให้กำลังใจการทำงานอย่างล้นหลาม

      วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2561) เวลา 11.30 น. ที่วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่วัดช้างให้ราษฎร์บูรณารามโดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รองแม่ทัพภาคที่ 4 รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ร่วมทอดกฐินพร้อมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 1,000 คน โดยมียอดการบริจาคทำบุญที่ไม่รวมกับเงินบริจาคของประชาชนที่ทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคอย่างไม่ขาดสายทั้งสิ้น 2,100,500 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะวัดและพระมหาเจดีย์ของวัดช้างให้ ราษฎร์บูรณาราม ให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ 

   ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทอดกฐินสามัคคี มีประชาชนจำนวนมากเข้าแถวเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่กับพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานดูแลบ้านเมือง ยืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมีความประสงค์ให้รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานทอดกฐิน ที่วัดช้างให้บูรณารามในทุกๆปี 

 

ศอ.บต. เร่งเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ อ.เบตง คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 62
 
     ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เป็นการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศ และ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักของการขับเคลื่อนโครงการ
 
     และวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการสำคัญตามแผนงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง และโครงการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Sky Walk) เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามที่กำหนด โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สำนักงานผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
     พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า โครงการเมืองต้นแบบเป็นการขับเคลื่อนมาประมาณ 2 ปี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ทุกมิติ ซึ่งในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว อำเภอเบตง  มีความก้าวหน้าหลายอย่าง และมีผลเป็นรูปธรรมชัดเจน องค์ประกอบที่ทำให้เมืองท่องเที่ยวมีความก้าวหน้า และสามารถขับเคลื่อนไปได้ คือโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เป็นพื้นที่ที่มีทางวิ่งอากาศยาน ความยาว 1,800 เมตร และต่อมาได้ขยายทางวิ่งอากาศยานเพิ่มเติมเป็น 2,100 เมตร ให้รองรับอากาศยานขนาดใหญ่ และเส้นทางการบินในระยะสั้นรวมถึงระยะยาว เครื่องบินในประเทศและระหว่างประเทศ ออกแบบให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาด 80 ที่นั่ง สามารถจอดเครื่องบินได้ 3 ลำ ทั้งนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้า ต่อมาเป็นโครงการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร และได้ปรับพื้นที่บางส่วนเตรียมการก่อสร้างต่อไป
 
     นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยอีกว่า หลังจากที่อำเภอเบตงมีการพัฒนาแล้วจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
     รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า อยากให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่มีความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เพราะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ 
 
     อย่างไรก็ตามในการประชุมวันนี้จะมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อรัฐบาลให้ทราบ เพื่อเร่งดำเนินการ และจะนำมาชี้แจงในที่ประชุมครั้งต่อไป
 
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner