logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิพร้อมหน่วยงานในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการ พนม. ประจำปี 2560
         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสุทธิชา มหาประทุม บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ บ้านปลักชะเมา หมู่ที่ 2 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา รายงานว่า นายนารายณ์ แก้วยี่ กำนันตำบลฉาง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนใต้ (พนม.) ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 110 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปลาดุกที่เหลือจากการจำหน่ายสามารถนำมาประกอบอาหารขาย เพิ่มมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
               
           จากนั้นชาวบ้านในพื้นที่จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านปลักชะเมา  ตำบลฉาง อำเภอนาทวี  เพื่อสำรวจครัวเรือนยากไร้ ในโครงการ “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย 2560" เพื่อให้ความช่วยเหลือคนยากจนในจังหวัดสงขลาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แก้ปัญหาความเดือดร้อน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งภายในกลไกของรัฐ โดยจัดสรรงบประมาณในปี 2562 เพื่อซ่อมแซมและสร้างบ้านแก่คนยากจน โดยมีเกณฑ์การช่วยเหลือ คือ ครัวเรือนยากไร้ คนพิการ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์  เรียงลำดับความลำบากมากไปหาน้อย จะจัดงบประมาณในการซ่อมบ้านไม่เกินครอบครัวละ 20,000 บาท และงบประมาณในการสร้างบ้านไม่เกินครอบครัวละ 50,000 บาท ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้าช่วยเหลือ 3 ราย คือ นางสมบูรณ์ ราชสุวรรณ์ นางสมหมาย บุญแก้ว นางขนิษฐา แจ้งโชติ เป็นชาวอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 

นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
         เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและหัวส่วนราชการในพื้นที่ มีวาระการประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดยก่อนเข้าสู่การประชุม นายมะไซดี แวสะนิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย พร้อมถวายความอาลัย ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที
 
        ทั้งนี้ภายหลังการประชุม ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจนในพื้นที่ ประกอบด้วยทุนการศึกษาของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 6 ทุน ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 6 ทุน พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 

หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอนาทวี ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน วางแนวทางจัดกิจกรรมปั่นจักรยานสัมพันธ์ และกิจกรรมย้อนยุคประวัติศาสตร์ถ้ำเขาน้ำค้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
        เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวดสงขลา บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ อำเภอนาทวีรายงานว่า นายจารุวัฒน์  นาคทองแก้วปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี นายพงษ์พันธ์  ศรีนิ่ม ปลัดอำเภอนาทวีร่วมกับบัณฑิตอาสาฯอำเภอนาทวี จัดการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมีวาระพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน (พนม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ สันติธรรม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 พร้อมวางแนวทางการจัดกิจกรรมย้อนยุคประวัติศาสตร์ถ้ำเขาน้ำค้าง อำเภอนาทวี ในวันที่ 11-12 เมษายน 2560 และกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์พี่น้องในพื้นที่อีกด้วย
 

ชาวบ้านตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล จัดประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐปีงบประมาณ 2560
 
          วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2559) นางพิชญดา โนรดี บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านผัง 14 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง นายวิเวก จุลพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมจัดประชุมประจำเดือนหมู่บ้านพร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐปีงบประมาณ 2560 มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและโครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ซึ่งได้คัดเลือกคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี อีกทั้งมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาการทำบัตรประชาชนของชาวบ้านในหมู่บ้านด้วย
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner