เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาวเจนวลี ปะดุกา บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 7 บ้านบูเก็ตยามู  ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล รายงานว่า เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จากภูผาสู่มหานที ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความพร้อมของเยาวชน ทสม.ในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาและจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม.ที่เป็นเยาวชน ให้มีความพร้อมสำหรับนำไปปฏิบัติงานได้จริงในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้พัฒนารูปแบบ กระบวนการและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีนักเรียน เครือข่าย ทสม.ที่เป็นเยาวชน คณาจารย์ บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน
 
       ส่วนจังหวัดนราธิวาส นางสาว รอหานา มะแอ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ 4 บ้านกูยิ ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส รายงานว่า ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านกูยิ จ.นราธิวาส ชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนางซารีฟะ มะยายอ เจ้าหน้าที่ปกครองตำบลร่มไทร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทหารพรานในพื้นที่พร้อมด้วย นายบุคอรี เจ๊ะสือแม ผู้ใหญ่บ้านกูยิและบัณฑิตอาสาฯเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งชาวบ้านได้เสนอโครงการซ่อมแซมโรงเรียนตาดีกาดารูลอามานกูยิ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น